2013

Utmerkinga mi

Forfatter: Véronique Bizot
Oversetter: Grete Kleppen

Gilbert Kaplan er ein eldre mann då det blir avgjort at han vil bli tildelt ei viktig utmerking for eit vitskapeleg arbeid han gjorde for lenge sidan. Dette tvingar han attende til sitt eige liv som han hadde forsona seg med at no gjekk mot slutten, og allereie rekna som forbi. Gjennom den gamle mannens blikk ser me ei verd som på mange måtar har mista si meining, men som det likevel ikkje er så lett å gi slepp på.

Les mer


Min fars hode

Forfatter: Jelena Botsjorisjvili
Oversetter: Alf B. Glad

Frederik skal reise på bryllupsferie til farens hjemland Georgia, og vil der gjerne besøke sin bestefars grav. Faren skriver da et brev til sønnen om sin fortid der, og om Frederiks besteforeldre; taleskriveren og buktaleren. Minner fra ulike tidspunkt blandes sammen i et forsøk på å forstå og forklare hva som skjedde med Frederiks bestefar. Romanen gir oss et innblikk i hvordan det var å leve i Sovjetunionen, og i hvordan det er å leve uten.

Les mer


Teheran: Revolusjonsgaten

Forfatter: Amir Hassan Cheheltan
Oversetter: Nina Zandjani

Fattah er en suksessfull kirurg som tar på seg oppdrag for familier som ønsker å gjenopprette døtrenes jomfruhinne før de skal giftes bort. Han blir besatt av den unge pasienten Shahrzad, som allerede er lovet bort til den yngre og mindre velstående Mostafa. Han jobber som torturist i fengselet Evin, i avdelingen for politiske fanger, noe Shahrzad og hennes familie er uvitende om. Gjennom denne intrigen blir vi presentert for et samfunn gjennomsyret av vold og brutalitet der religiøs prektighet og nedrig grusomhet går hånd i hånd. Den iranske revolusjonen og dens langvarige voldelige etterspill ligger som et mørkt bakteppe for alle karakterene i romanen. 

Amir Hassan Cheheltan (f. 1956) er en iransk forfatter og skribent. Teheran– Revolusjonsgaten  er ennå ikke utgitt på persisk,men ble utgitt første gang i tysk oversettelse.

Les mer


Min andre verden

Forfatter: Martin Walser
Oversetter: Alf B. Glad

Augustin Feinlein er overlege ved et psykiatrisk sykehus, som tidligere var et kloster der en av hans forfedre var den siste abbeden. Feinlein dyrker ved siden av arbeidet en interesse for relikvier og relikvieforskning, noe som bringer med seg grunnleggende spørsmål om hva tro er. Feinlein veksler mellom å være en tragisk og en komisk figur, med sin lengsel etter det hinsidige – sin andre verden, koblet sammen med lengselen etter sin ungdoms forelskelse som aldri ble hans, og hvis ord om kjærlighet han klamrer seg til.

Les mer


Den revolusjonæres katekisme

Forfatter: Sergej Gennadijevitsj Netsjajev
Oversetter: Torgeir Bøhler

Den revolusjonæres katekisme  er den russiske nihilisten Sergej Gennadijevitsj Netsjajevs (1847-1882) strenge oppskrift på hvordan den revolusjonære skal og må leve. Den gir et forsvar for terrorisme og vold i det godes tjeneste. Hos Netsjajev helliger målet middelet til den ytterste konsekvens.

Les mer


Kjærlighet og sommer

Forfatter: William Trevor
Oversetter: Hilde Lyng

Ellie er fornøyd med det rolige livet på gården der hun passer sine plikter. Hun kom til Mr. Dillahan som tjenestepike, og endte med å gifte seg med den sørgende enkemannen, mer av praktiske årsaker enn av lidenskap. Florian kommer til landsbyen for å selge barndomshjemmet før han skal forlate Irland for godt. De to møtes, og nærmer seg hverandre forsiktig i løpet av en sommer som før eller siden vil ta slutt.

Les mer


Med kurs mot Island

Forfatter: Fredrik Raastad

Denne utgivelsen av Frederik Raastads (1929-2012) etterlatte manuskript Kurs for Island  har som mål, etter forfatterens eget ønske, å formidle et førstehånds inntrykk av det islandske språket på et elementært nivå. Med tittelen “Kurs for Island” ønsket forfatteren å rette blikket mot landet, og ikke minst, mot det islandske språket.

Les mer


Skydrømmen

Forfatter: Kim Manjung
Oversetter: Jarne Byhre

Den unge munken Seong-jin begynner etter et møte med åtte nymfer å drømme om verdslige gleder. Både han og de åtte nymfene blir straffet med gjenfødelse som mennesker, og Skydrømmen  forteller historien om hvordan de ni blir gjenforent i løpet av livet på jorden. Historien finner sted i Kina tidlig på 800-tallet i Tang-dynastiet.

Les mer


Svalenes søvnløshet. Dikt i utvalg

Forfatter: Sandro Penna
Gjendikter: Tommy Watz

Sandro Penna (1906-1977) levde og skrev utenfor rampelyset, uten å delta i de store politiske og litterære omveltningene som preget samtidens Italia. Det finnes intet program eller noen egentlig “utvikling” i hans forfatterskap. Diktene hans er oftest korte, epigrammatiske og ironisk distanserte, preget av en nærmest privat tematikk. Men Pennas upretensiøse og tilbakeholdne poesi gjemmer store leseropplevelser.

Les mer


Berøringsstrofer

Forfatter: Ivar Orvedal
Randi Strand

Berøringsstroferer en diktbok for blinde og seende der teksten er skrevet både i braille ogvanlig skrift. De to skriftspråkene brukes likeverdig og de blandes på siden,som til et litterært og romlig puslespill. I det grafiske spillet poengteresenkelte ord, og selve lesingen får et element av utforsking og lek.

Les mer


Gïeline åahpenidh 4 – Bïhkedimmie – voestesgïeline

Forfatter: Anita Dunfjeld Aagård
Åse Klemensson
Liv Karin Joma
Illustratør: Trine Noodt

Daate bïhkedimmie lea Giïeline åahpenidh 4. lohkemegærjese jïh barkoegærjese. Daennie bïhkedimmesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie lohkemegærjam jïh barkoegærjam na?htadidh.

Les mer


Gïeline åahpenidh 4 – Lohkemegærja – Voestesgïeline

Forfatter: Anita Dunfjeld Aagård
Åse Klemensson
Liv Karin Joma
Illustratør: Trine Noodt

Daate lohkemegærja lea 4. klaassese. Lohkemegærjesne leah teksth ovmessie sjangerinie, dovne åenehks jïh guhkie. Guvvieh gærjesne edtjieh vielie teksti bïjre soptsestidh. Dah edtjieh viehkine årrodh teksten goerkesimmiem evtiedidh. Barkoegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd gååvnesieh.

Les mer


Gïeline åahpenidh 4 – Barkoegærja – Voestesgïeline

Forfatter: Anita Dunfjeld Aagård
Åse Klemensson
Liv Karin Joma
Illustratør: Trine Noodt

Daate barkoegærja lea 4. klaassese. Barkoegærjesne göökte boelhkh. Voestes boelhkesne laavenjassh mahte gaajhkide tekstide lohkemegærjesne jïh mubpene boelhkesne grammatihke-laavenjassh. Lissine aaj lohkemegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd gååvnesieh.

Les mer


Fire noveller. Et legebesøk. Hjemme på godset. På hjemlige trakter. Naboer.

Forfatter: Anton Tsjekhov
Oversetter: Erling Sande

De fire novellene som her for første gang foreligger i norsk oversettelse, ble skrevet på 1890-tallet, og tilhører siste del av Tsjekhovs forfatterskap.

Les mer


Ernesto

Forfatter: Umberto Saba
Oversetter: Tommy Watz

Ernesto  er den italienske poeten Umberto Sabas eneste roman og regnes som hans prosamesterverk.

Les mer


Vinger

Forfatter: Yi Sang
Oversetter: Jarne Byhre

Novellene i denne boken er historier om tre ulike kjærlighetsforhold, preget av psykologisk maktkamp, der prostitusjon, svik og utroskap er sentrale temaer. De tre skjellsettende historiene er delvis selvbiografiske og omhandler et sterkt behov for å bryte løs, for å kjempe mot avmakt og selvbedrag, og lengsel etter frihet.

Les mer


Ditt røde hår, Unn

Forfatter: Ellisiv Lindkvist

HAVMANNPRISEN 2013

Les mer

Handlekurven din er tom