UNDERVISNINGSLITTERATUR


I butikken - lesebok

Forfatter: Åse S. Olsen

Faktaboken (leseboken) er tilrettelagt for ulik leserferdighet, fra en enkeltståendde tekst under bildet, til en mer utfyllende og vanskelig tekst på motsatt side.

Les mer


Gïeline åahpenidh 4 – Bïhkedimmie – voestesgïeline

Forfatter: Anita Dunfjeld Aagård
Åse Klemensson
Liv Karin Joma
Illustratør: Trine Noodt

Daate bïhkedimmie lea Giïeline åahpenidh 4. lohkemegærjese jïh barkoegærjese. Daennie bïhkedimmesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie lohkemegærjam jïh barkoegærjam na?htadidh.

Les mer


Gïeline åahpenidh 4 – Lohkemegærja – Voestesgïeline

Forfatter: Anita Dunfjeld Aagård
Åse Klemensson
Liv Karin Joma
Illustratør: Trine Noodt

Daate lohkemegærja lea 4. klaassese. Lohkemegærjesne leah teksth ovmessie sjangerinie, dovne åenehks jïh guhkie. Guvvieh gærjesne edtjieh vielie teksti bïjre soptsestidh. Dah edtjieh viehkine årrodh teksten goerkesimmiem evtiedidh. Barkoegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd gååvnesieh.

Les mer


Gïeline åahpenidh 4 – Barkoegærja – Voestesgïeline

Forfatter: Anita Dunfjeld Aagård
Åse Klemensson
Liv Karin Joma
Illustratør: Trine Noodt

Daate barkoegærja lea 4. klaassese. Barkoegærjesne göökte boelhkh. Voestes boelhkesne laavenjassh mahte gaajhkide tekstide lohkemegærjesne jïh mubpene boelhkesne grammatihke-laavenjassh. Lissine aaj lohkemegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd gååvnesieh.

Les mer

Handlekurven din er tom