SOLUMS SMALE SERIE


Ex ponto

Forfatter: Ivo Andric

Ivo Andric (1892-1975) fikk som første jugoslav Nobelprisen i litteratur. Den foreliggende bok, Ex Ponto, som var det verket han først slo gjennom med i sitt hjemland, har en helt annen karakter enn romanene som gjorde ham verdenskjent. Andric skrev dette verket da han satt fengslet og internert i tre år for å ha deltatt i jugoslavenes kamp for frigjøring fra Østerrike-Ungarn. Ex Ponto er et slags dikt i prosa. Andric gir her korte, avsluttede samtaler med sin sjel, med dype tanker om menneskelivet, om filosofiske og etiske spørsmål og om sin egen skjebne.

Les mer


Lysten ved teksten

Forfatter: Roland Barthes

Hva vet vi om teksten? Teorien har i den senere tid begynt å gi noen svar. Det gjenstår ett spørsmål: hvilken vellyst gir teksten? Det er nødvendig å stille dette spørsmålet, om ikke annet av taktiske grunner: Stilt overfor vitenskapens nøytralitet og den ideologiske analysens puritanisme, må vi fremholde lysten. Vi må forfekte vellysten overfor den forfatning som gjør litteraturen til blott og bar underholdning.

Les mer


Lyvekunstens forfall

Forfatter: Oscar Wilde

Essayet "Lyvekunstens forfall" er et av litteraturhistoriens få vellykkede forsøk på å gi et kunstkritisk verk en selvstendig kunstnerisk utformng. I god romantisk ånd hevder Wilde kunsten og fantasiens forrang fremfor vitenskapen og fornuften. Kunsten lammer for en kort stund vårt uslokkelige begjær etter å forstå, og gjennom dens fiksjon og løgn blir vi vitne til livet som en kaotisk sammenblanding av illusjon og virkelighet. På linje med Wordsworth, Byron, Keats og Shelly stiller Wilde kunsten både moralsk og erkjennelsesmessig på et høyere nivå enn vitenskapen: Bare gjennom kunsten og løgnen kan livet uttrykkes som en enhet av sannhet og løgn.

Les mer


Om Proust

Forfatter: Samuel Beckett
Oversetter: Claussen, Morten

Dette er Becketts masteroppgave fra 1931. Her skriver han en glimrende innledning til Prousts forfatterskap, og fremlegger sin litteraturteori i form av et essay fullt av ironi og polemikk rettet mot mellomkrigstidens dyrkelse av den realistiske fortelling.

Les mer


Perspektiver og profiler i norsk poesi

Forfatter: Asbjørn Aarnes

Først i denne boken stilles spørsmålet: Hva er modernisme? Forfatteren prøver å besvare spørsmålet ved å vise hvorledes den tidlige modernisme reflekteres hos noen norske samtidspoeter, under perspektivet: modernitet-modernisme-postmodernisme. Derefter følger fire frittstående monografiske essays om dikterne Alf Larsen, Gunnar Reiss-Andersen, Emil Boyson, Claes Gill – «fire store» som reiser spørsmålet om en gullalder i norsk poesi. Bokens siste spørsmål lyder: Hvor er poesien – og på hva kjennes en formidler eller oppleser av poesi? Det er en bok viet poesien, historisk, kritisk og teoretisk, erfaringsnært slik at alle som har glede av poesi, vil kjenne den igjen.

Les mer


Reisen til Armenia

Forfatter: Joseph Brodsky
Oversetter: Ivar Magnus Ravnum

Da Bucharin i 1932 ga Osip Mandelstam tillatelse til å besøke Armenia, innebar dette en befrielse. Fem års dikterisk taushet ble brutt: lyrisk med Armenia-syklusen, essayistisk med Reisen til Armenia. Essayet er en original og dristig lyrikers prosabekjennelse. Med hele sin flora av temaer, som spenner fra naturvitenskap, historie, malerkunst, arkitektur og poesi til de mest detaljerte observasjoner av planter og dyr, operer Mandelstam fritt i tid og rom.

Les mer


Rinconete og Cortadillo

Forfatter: Miguel de Cervantes
Oversetter: Arne Worren

«Rinconete og Cortadillo» hører til samlingen Eksemplariske fortellinger (Novelas ejemplares) fra 1613. I denne boken eksperimenterer Cervantes med nye uttrykksformer for novellekunsten. Historiene gir et tverrsnitt gjennom samfunnsklassene på den tid og er skrevet i varierende stilarter. I «Rinconete og Cortadillo» er handlingen lagt til forbrytermiljøet i handelsbyen Sevilla og gir et vittig og satirisk bilde av samfunnets underside.

Les mer


Sosialismen og menneskets sjel

Forfatter: Oscar Wilde
Oversetter: Unn Falkeid

Dette essayet ble første gang publisert i 1891, og ble umåtelig populært i Wildes levetid. Her formidler Oscar Wilde sitt politiske grunnsyn i en teoretisk språkdrakt, og dessuten gjenopptar han ungdomstidens engasjement i revolusjonen og forener opprørstrangen med den voksne dikters dekadent-estetiske livssyn. Innledning ved Unn Falkeid.

Les mer


Reisen til Istanbul

Forfatter: Joseph Brodsky
Oversetter: Ivar Magnus Ravnum

For de fleste litteraturelskere verden over har den jødiskættede Joseph Brodsky stått som en av de fremste lyrikere i vår tid. Reisen til Istanbul er Brodskys genrealoppgjør med stalinismens politisk-historiske fortid. Han viser, gjennom en blanding av reisedagbok og historiske krysstokt, hvordan det cesareo-papistiske kristne regimet i det gamle Bysants ble en forløper for den autokratiske og individ-fornektende regime-ideologien i det senere "tredje rom", Moskva.

Les mer


Kunsten og det moderne liv

Forfatter: Charles Baudelaire
Oversetter: Arne Kjell Haugen

Charles Baudelaire er mest kjent for den epokegjørende diktsamlingen Les Fleurs du Mal, men han var også en betydlig kunstteoretiker og -kritiker i det 19. århundrets Frankrike. Baudelaire har skrevet innsiktsfullt om malerne Ingres, Delacroix, Courbet, Daumier, Goya og Breughel. I tillegg har han skrevet et meget viktig essay om det komiske i kunsten og latterens forhold til det moderne.
I disse skriftene fra midten av det nittende århundre kan man finne noen av de viktigste forsøk på å formulere en modernitetens estetikk.

Les mer


Giacomo Joyce

Forfatter: James Joyce
Oversetter: Henning Kramer Dahl

Den beundrede forfatteren av storverkene "Ulysses" og "Finnegans Wake" etterlot seg et manuskript ved sin død - upublisert.
Joyce hadde skrevet det med sin sirligste kaligrafiskrift, uten overstrykninger eller forandringer, på begge sider av åtte store ark som holdes løselig sammen av de anonyme blå permene av en stilbok til skolebruk.

Les mer


Ordenes makt

Forfatter: Simone Weil
Redaktør: Lajla Gedde-Dahl
Gjendikter: Aasmund Brynildsen
Christine Amadou

Simone Weils forfatterskap består for det meste av uferdige tekster og fragmenter, som hun ikke rakk å bearbeide og som ble gitt ut etter hennes død. De fjorten tekstene i utvalg ved Lajla Gedde-Dahl gjenspeiler bredden i Simone Weils forfatterskap. De spenner fra betraktninger om livet på fabrikken til lengre tekster om hennes religiøse utvikling og opplevelser, og tekster om politiske, litterære og filosofiske spørsmål. Gjennom tekstene trer Simone Weils særegne filosofi omkring lidelsen og vår tids "åndelige fattigdom" frem.

Les mer


Om menneskets estetiske oppdragelse

Forfatter: Friedrich Schiller
Oversetter: Sverre Dahl

I disse brevene operer Schiller med tre menneskelige grunn-"drifter": den passivt mottagende "stoffdrift", den aktive omdannende "formdrift", og - formidlende mellom dem - den estetiske "lekedriften". Det lekende, estetiske menneske er harmonisk i den fortsand at det hverken er utlevert til stoffdriftens eller formdriftens ensidige tvang. Det estetiske menneske er fritt. I dets felt er det intet skille mellom følelse og intellekt, mellom kreativ og kognitiv virksomhet.

Les mer


Demokrati!

Forfatter: Joseph Brodsky
Oversetter: Ivar Magnus Ravnum

I "Demokrati!" slår Joseph Brodsky til med en satirisk og brennaktuell enakter om demokratiets innfïøring i Øst-Europa.
For kjennere av moderne vestlig teater vitner de mange groteske og burleske opptrinnene i "Demokrati!" om Brodskys fortrolighet med to av de største representantene for absurd teater, Eugène Ionesco og Samuel Beckett.

Les mer


Loven

Forfatter: Thomas Mann
Oversetter: Elsbeth Wessel

Thomas Mann skulle på oppdrag skrive en fortelling som relaterte til et av budene i Moseloven. Men siden Thomas Mann var den han var, skrev han mer enn om et enkelt bud - han skildret i stedet de ti buds opphav - Mose liv, utvandringen fra Egypt, den religiøse og moralske konsituering av det israelske folk. En folkeoppdrager, en dikter i eksil - Thomas Mann - skildret en annen personlighet, Moses, hvis røtter også var eksilet.

Les mer


Døde sjeler

Forfatter: Michail Bulgakov
Oversetter: Geir Kjetsaa

Satirisk komedie etter Gogols berømte roman, der Bulgakov viser sin evne til å skue inn i sjelens mørke avkroker og nådeløst utleverer den russiske godseierklasse, som skildres gjennom en rekke groteske skikkelser.

Les mer


Tre gravtaler

Forfatter: Jacques Benigne Bossuet
Oversetter: Anne-Lisa Amadou

Jacques Benigne Bossuet (1627-1704) tilhører den store oratoriske tradisjon i Frankrike. Bossuet er ingen glemt forfatter i Frankrike i dag, han leses og kommenteres i skolene og siteres med ærbødighet av diktere og litterater, fra Paul Valéry til Roland Barthes.
I disse gravtalene hever han prekenen til dikteriske høyder: de mektige fyrsters livsløp sett i dødens og den totale utslettelsens tegn får skjebneperspektiv på linje med det klassiske teaters tragiske helter.

Les mer


Til slutt nok en gang og annet søl + Berenikes hår

Forfatter: Samuel og Simon Beckett
Oversetter: Tor Ulven

Hvert av disse to verkene er i høy grad representativt for disse store forfatterne. De er korte, men kan faktisk sies å utgjøre en slags kvintessens av begges stil og tematikk. Det er neppe overdrevent å kalle dem høydepunkter av litterær konsentrasjon.

Les mer

Handlekurven din er tom