SAMISKE LÆREMIDLER


Gïeline Goetsebe 1. Åarjelsaemien. Lohkemegærja (Lesebok)

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt

Lea dïhte voestes lohkemegærja åarjelsaemien learoevierhtijste. Lohkemegærja dovne learhkidie gieh åarjelsaemien voestesgïeline jïh learohkidie mubpiegïeline. Learoevierhtide göökte barkoegærjah, akte dejtie åarjelsaemien voestesgïeline, jïh akte dejtie mubpiegïeline. Lissine daase lohkehtæjjide aaj bïhkedasse fïerhten ulmiedåahkan. Gærjah leah 1. daltesen learohkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie.

Les mer


Gïeline Goetsebe 1. Åarjelsaemien voestesgïeline. Lohkehtæjjan bïhkedimmie

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt

Gïeline goetsebe lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtide lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohkehtæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h. Gærjah leah voestes daltesen learoehkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie.

Daate lea Gïeline goetsebe 1 lohkehtæjjan bïhkedimmie åarjelsaemien voestesgïeline.

Les mer


Gïeline Goetsebe 1. Åarjelsaemien mubpiegïeline. Lohkehtæjjan bïhkedimmie (Lærerveiledning)

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt

Gïeline goetsebe lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtide lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohkehtæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h. Gærjah leah voestes daltesen learoehkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie.

Daate lea Gïeline goetsebe 1 lohkehtæjjan bïhkedimmie åarjelsaemien mubpiegïeline.

Gïeline goestebe er et læreverk i sørsamisk språk. Det består av lesebok, to arbeidsbøker, lærerveiledninger og CDer.

Dette er Gïeline goetsebe 1 lærerveiledning for sørsamisk som andrespråk.

Les mer


Gïeline Goetsebe 1. Åarjelsaemien mubpiegïeline. Barkoegærja (Arbeidsbok)

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt

Gïeline goetsebe lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtide lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohkehtæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h. Gærjah leah voestes daltesen learoehkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie.

Daate lea Gïeline goetsebe 1 barkoegærja åarjelsaemien mubpiegïeline.

Gïeline goestebe er et læreverk i sørsamisk språk. Det består av lesebok, to arbeidsbøker, lærerveiledninger og CDer.

Dette er Gïeline goetsebe 1 arbeidsbok for sørsamisk som andrespråk.

Les mer


Gïeline Goetsebe 1. Åarjelsaemien voestesgïeline. Barkogærja

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt

Gïeline goetsebe lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtide lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohkehtæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h. Gærjah leah voestes daltesen learoehkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie.

Daate lea Gïeline goetsebe 1 barkoegærja åarjelsaemien voestesgïeline.

Les mer


Gïeline åahpenidh 3. Barkoegærja. Åarjelsaemien voestesgïeline.

Forfatter: Liv Karin Joma & Åse Klemensson
Illustratør: Trine Noodt

Daate barkoegærja lea 3. klaassese.

Les mer


Gïeline Åahpenidh 3. Lohkemegærja. Åarjelsaemien voestesgïeline.

Forfatter: Liv Karin Joma & Åse Klemensson
Illustratør: Trine Noodt

Daate lohkemegærja lea 3. klaassese.

Les mer


Gïeline åahpenidh 3. Lohkemegærja. Åarjelsaemien mubpiegïeline. (Lesebok andrespråk)

Forfatter: Liv Karin Joma & Åse Klemensson
Illustratør: Trine Noodt

Lohkemegærja mubpiegïeline, 3. daltesasse

Lesebok for andrespråk, nivå 3

Les mer


Gïeline åahpenidh 3. Barkoegærja. Åarjelsaemien mubpiegïeline. (Arbeidsbok andrespråk)

Forfatter: Liv Karin Joma & Åse Klemensson
Illustratør: Trine Noodt

Barkoegærja mubpiegïeline, 3. daltesasse

Arbeidsbok for andrespråk, nivå 3

Les mer


Gïeline åahpenidh 3. Lohketæjjan bïhkedimmie. Åarjelsaemien mubpiegïeline. (Lærerveiledning andrespråk)

Forfatter: Liv Karin Joma & Åse Klemensson

Lohkehtæjjan bïhkedimmie mubpiegïeline, 3.daltesasse

Lærerveiledning andrespråk, nivå 3

Les mer


Gïeline goetsebe 2. Barkoegærja. Åarjelsaemien voestesgïeline.

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt

Gïeline goetsebe 2 lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtesne lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohketæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h.

Les mer


Gïeline goetsebe 2. Lohketæjjan bïhkedimmie. Åarjelsaemien mubpiegïeline. (Lærerveiledning andrespråk)

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt

Gïeline goetsebe 2 åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtesne lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohketæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h.

Les mer


Gïeline goetsebe 2. Lohkemegærja. Åarjelsaemien voestes jïh mubpiegïeline. (Lesebok første- og andrespråk)

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt

Daate mubpie lohkemegærja åarjelsaemien learoevierhtesne. Lohkemegærja dovne learoehkidie åarjelsaemien voestesgïeline jïh åarjelsaemien mubpiegïeline.

Les mer


Gïeline goetsebe 2. Barkoegærja. Åarjelsaemien mubpiegïeline. (Arbeidsbok andrespråk)

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt

Gïeline goetsebe 2 lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtesne lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohkehtæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h.

Les mer


Gïeline åahpenidh 4 – Bïhkedimmie – voestesgïeline

Forfatter: Anita Dunfjeld Aagård
Åse Klemensson
Liv Karin Joma
Illustratør: Trine Noodt

Daate bïhkedimmie lea Giïeline åahpenidh 4. lohkemegærjese jïh barkoegærjese. Daennie bïhkedimmesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie lohkemegærjam jïh barkoegærjam na?htadidh.

Les mer


Gïeline åahpenidh 4 – Lohkemegærja – Voestesgïeline

Forfatter: Anita Dunfjeld Aagård
Åse Klemensson
Liv Karin Joma
Illustratør: Trine Noodt

Daate lohkemegærja lea 4. klaassese. Lohkemegærjesne leah teksth ovmessie sjangerinie, dovne åenehks jïh guhkie. Guvvieh gærjesne edtjieh vielie teksti bïjre soptsestidh. Dah edtjieh viehkine årrodh teksten goerkesimmiem evtiedidh. Barkoegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd gååvnesieh.

Les mer


Gïeline åahpenidh 4 – Barkoegærja – Voestesgïeline

Forfatter: Anita Dunfjeld Aagård
Åse Klemensson
Liv Karin Joma
Illustratør: Trine Noodt

Daate barkoegærja lea 4. klaassese. Barkoegærjesne göökte boelhkh. Voestes boelhkesne laavenjassh mahte gaajhkide tekstide lohkemegærjesne jïh mubpene boelhkesne grammatihke-laavenjassh. Lissine aaj lohkemegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd gååvnesieh.

Les mer

Handlekurven din er tom