4 skuespill. Den skallete sangerinnen, Privattimen, Stolene, Kongen dør

Forfatter: Eugène Ionesco
Oversetter: Kjell Helgheim

Denne boken med nye oversettelser av Ionesco omfatter fire skuespill som hører til de beste og mest spilte av Ionescos stykker, samtidig som de viser bredden i hans dramaturgi.

Les mer


Balzac forteller

Forfatter: Honoré de Balzac
Oversetter: Juliette Frølich
Solveig Schult Ulriksen

De fjorten novellene er hentet fra de forskjellige delene av Balzacs store verk "La Comédie humaine" som består av rundt nitti romaner og noveller. Utvalg og redigering av Juliette Frølich og Solveig Schult Ulriksen.

Les mer


De syv sovere fra Efesos

Forfatter: Chardri
Oversetter: Helge Nordahl

De fleste normenn er vel i det minste én gang blitt vekket med den muntre formuleringen: "Nå må du stå opp, din syvsover!" Vi må faktisk helt tilbake til Middelalderens arsenal av fromme legender for å finne opprinnelsen til dette merkelige uttrykk, for den gang var legenden om De syv sovere fra Efesos velkjent.

Les mer


De uskyldige barns mysterium

Forfatter: Charles Péguy
Oversetter: Aaraas, Hans

Diktet er formet som en dialog mellom nonnen Madame Gervaise og Jeanne d'Arc. Elementer fra bibelhistorien blir flettet inn i diktet, og den er også gjennomsyret av den militante tro på det franske folks rolle i frelseshistorien. Et viktig emne er beretningen om barnedrapene Herodes ga ordre til etter at han fikk vite om Jesu fødsel.

Les mer


Den hellige familie

Forfatter: Helge Nordahl

I "Den hellige familie" har professor Helge Nordahl samlet og oversatt fra gammelfransk endel fromme legender om Jesu familie og om de mirakler Jesus utførte alt som barn. Denne "fromme genre" var meget populær i Middelalderen. Gjennom disse får vi et interessant møte med våre egne kulturelle røtter. Vi lærer dermed noe nytt om den kultur de var fylt av, de tankebaner de vandret i og den arv de har gitt videre til oss.

Les mer


Det dobbelte teater

Forfatter: Antonin Artaud
Oversetter: Kjell Helgheim

Antonin Artaud (1896-1948), den franske forfatter, teatermann og kulturkritiker, er mest kjent for dette verket, som er hans teoretiske hovedverk om teater. Det dobbelte teater er en samling essays, forelesningsmanuskripter, manifester og brev skrevet i perioden 1931-35. Han går voldsomt til angrep på Vestens rasjonalisme og fragmentariske kulturforståelse, og kritiserer Vestens teater, som etter hans mening er fullstendig avsporet. Artaud har vært en betydelig inspirasjonskilde for mange retninger innen det eksperimentelle, alternative teater i etterkrigstiden.

Les mer


Det grønne uhyret og andre fantastiske fortellinger

Oversetter: Arne Halvorsen
Sissel Lie
Randi Uddu

"Det grønne uhyret og andre fantastiske fortellinger" er en samling av de såkalte "fantastiske fortellingene", en genre noveller som var høyst populære i Frankrike fra sent på 1700-tallet.

Les mer


Et spill om herrens lidelse

Oversetter: Helge Nordahl

Det pasjonsspillet som her foreligger i norsk gjendiktning, er skrevet ca. 1350. Det omfatter 4477 verselinjer, og er altså et omfattende, og dertil meget fengslende stykke dramatikk.

Les mer


Forhallen til håpets mysterium

Forfatter: Charles Péguy
Oversetter: Aaraas, Hans

Det er en av de mest særpregede personligheter i fransk åndshistorie som med denne oversettelsen av diktet om håpets mysterium er blitt tilgjengelig for norske lesere.

Les mer


Herr Drømme

Forfatter: Thomas Lundbo

Pingets bøker om sitt litterære alter ego herr Drømme utgjør hovedyngden i den siste delen av forfatterskapet, og kan leses som et slags forfatterens oppgjør med seg selv. Herr Drømme er pensjonert og har trukket seg mer eller mindre tilbake fra det sosiale liv. Han lever sitt liv gjennom sine notisbøker, hvor han samler aforismelignende innsikter om det å skrive, i tillegg til små beretninger om sitt liv. Særlig i "Herr Drømme" fra 1982 får denne rammefortellingen en fremtredende plass, og boken får dermed en etisk side som går utover den rent litterære. Med en underfundig humor og en vennlig ironi tar Pinget opp helt allmennmenneskelige problemer knyttet til alderdommen: det fysiske forfallet, glemselen, ensomheten og egoismen.

Les mer


Mine onde tanker

Forfatter: Nina Bouraoui
Oversetter: Kristina Solum

Nina Bouraoui (født 1967) betraktes i dag som en av Frankrikes mest særpregede forfattere. Hun er oppvoskt i Algerie, har algerisk far og fransk mor. Ingen forfatter har som henne klart å gi et uttrykk til konflikten mellom Algerie og Frankrike, med beskrivelser av vold, angst, skyldfølelse og fortvilet kjærlighet. Dette er også et viktig tema i "Mine onde tanker", som ytre sett hat form av en monolog, hvor fortelleren, henvendt til en kvinnelig psykiater, forteller om sin kamp for å forene en familie som er splittet på grunn av sin tilhørighet til to vidt forskjellige kulturer.

Les mer


Nicodemus-evangeliet

Forfatter: André de Coutances
Oversetter: Helge Nordahl

Blant de apokryfe evangeliene inntar Nicodemus-evangeliet noe av en hedersplass. I ganske særlig grad er denne teksten båret av visjonær intensitet og dramatisk nerve, ikke minst i tekstens siste del, der Kristi nedfart til dødsriket etter korsfestelsen males med bred pensel.

Les mer


Port Sudan

Forfatter: Olivier Rolin
Oversetter: Tom Lotherington

Port Sudan er 68-generasjonens roman, og samtidig en historie om lidenskap og dyp fortvilelse. I boken er 68-opprøret først og fremst følbart ved sitt fravær, som et savn av en tapt ungdom og en illusjon som ble forlatt.
Med et dyptpløyende billedspråk settes en siste strek over en hel generasjons villfarelser, samtidig som boken forkynner en innbitt tro på litteraturens nødvendighet.

Les mer


Skapelsens kunst

Forfatter: Paul Claudel
Oversetter: Truls Winther

I denne samlingen av Claudels prosa og lyrikk finnes et utvalg av tekster som på forskjellige plan og måter viser hans dikterske og religiøse visjon av skapelsen. Noen av tekstene har et selvbiografisk preg, andre viser Claudels dikteriske innlevelse i og bearbeidelse av Bibelens skapelsesberetning, andre igjen omtaler - dels i lyrisk-visjonær, dels i mer teoretisk form - forholdet mellom den kristne skapertanke og menneskets kall og oppgave.

Les mer


Spørsmålenes bok

Forfatter: Edmond Jabès
Oversetter: Wera Sæther

Spørsmålenes bok er en virksom bok. Det er en tekst som bryter opp leseren. Sender henne og ham ut i alle spørsmålenes himmelretninger. Du som leser, vet ikke hva. Du leser ukjent. Du har aldri lest på denne måten før.
Spørsmålenes bok er en avhugd skrift. Bruddet står i sentrum. Mellom prosa og poesi ligger det Edmond Jabés har kalt "jødisk skrift". Bruddskrift. Og det betyr at noe annet hele tiden kommer inn, forstyrrer. Og sender det forrige bort. Eller forandrer perspektivet. Det er fragmenter i eksil. Orddeportasjoner. Store hvite felt av tomhet. Ørkensteder der det ikke gror. Der ligger sanden. Tausheten. Og kanskje muligheten.

Les mer


To noveller

Forfatter: Honoré de Balzac
Oversetter: Solveig Schult Ulriksen

Denne boken inneholder to av Balzacs noveller, "Gobseck" og "Sarrasine". Begge disse er tidlige Balzac-tekster og inneholder flere av de viktigste temaene som tas opp i storverket La Comédie humaine. Novellene er svært forskjellige, men de har det til felles at de bebuder det som skal komme.

Les mer


Tre skuespill

Forfatter: Maurice Maeterlink
Oversetter: Morten Kielland Gransæther
Halldis Moren Vesaas

Dette er det symbolistiske teater, som vokste frem som en reaksjon på realismen og naturalismen. En generasjon som følte seg knuget av materialisme og positivistisk vitenskap, ønsket et idealistisk teater som tok for seg sjelen, drømmen og det spirituelle. Det var i denne teaterverden at Maeterlink var aktiv. Han mestret denne sjanger så godt at dialogene nærmest kan utelates.

Les mer


Vår frues mirakelspill om Keiser Julian den frafalne

Forfatter: Helge Nordahl

Fra en samling av skuespill fra den franske middelalder finner vi denne skatten. Her møter vi en hedning, som efter noen tid som kristen, igjen vender tilbake til hedendommen. Hans konfrontasjon med biskop Basilius inneholder en historisk kjerne: De to har kjent hverandre. Av spesiell interesse er hedningen Libanius som omvendes til kristendommen og preges av en helt ufattelig kjærlighet til Maria. Her forekommer scener som minner om det aller vakreste man kan finne i Marialyrikken.

Les mer


Kunsten og det moderne liv

Forfatter: Charles Baudelaire
Oversetter: Arne Kjell Haugen

Charles Baudelaire er mest kjent for den epokegjørende diktsamlingen Les Fleurs du Mal, men han var også en betydlig kunstteoretiker og -kritiker i det 19. århundrets Frankrike. Baudelaire har skrevet innsiktsfullt om malerne Ingres, Delacroix, Courbet, Daumier, Goya og Breughel. I tillegg har han skrevet et meget viktig essay om det komiske i kunsten og latterens forhold til det moderne.
I disse skriftene fra midten av det nittende århundre kan man finne noen av de viktigste forsøk på å formulere en modernitetens estetikk.

Les mer


Mitt bibliotek av grus

Forfatter: Jacques Dupin
Gjendikter: Henning Kramer Dahl

Jacques Dupin (f.1927) mottok i 1988 Grand Prix National de Poésie.
Som poet ved utgangen av krigen erfarer Dupin, som flere andre i sin generasjon, poesiens utilstrekkelighet. Den tradisjonelle lyriske poesien er blitt umulig, men også avantgardens utopiske prosjekter og særlig surrealistenes grenseløse tro på fantasien er fallitt. Dupins poesi er vendt mot seg selv, mot sine egne forutsetninger og muligheter, men også mot det konkrete i virkeligheten. I et goldt, nesten abstrakt landskap konfronteres leseren med ordene i deres materielle form, renset for ornamenter og ytre staffasje.

Les mer


Stjerneplyndreren

Forfatter: Claude de Burine
Gjendikter: Thomas Lundbo

Claude de Burine (f.1931) er en av de mest betydningsfulle franske kvinnelige poetene av i dag. Hun har siden debuten i 1957 utgitt 12 diktsamlinger, og har mottatt flere prestisjetunge priser. Kraften i de Burines poesi ligger i hennes slående bildebruk. De Burines bilder henter mye av sitt materiale i naturen - en arketypisk natur med korn, blomster, trær, fugler og insekter, dominert av solens gang over himmelen og årstidenes veksling. Gjennom de Burines slående, til tider paradoksale sammenstillinger får dette rustikke landskapet et nesten truende nærvær, og peker på skjørheten i menneskenes eksistens. Livets og kjærlighetens forgjengelighet står sentralt i de Burines dikt, men i hennes konkrete, sanselige metaforer formidles disse helt allmenneskelige temaene som direkte, personlig erfaring.

Les mer


De vestindiske øyer

Forfatter: Edouard Glissant
Oversetter: Jan Jakob Tønseth

Édouard Glissant ble født på Martinique i 1928. Her ble han disippel av den kjente lyriker Aimé Césaire, som ønsket å distansere seg fra kolonitidens franske påvirkning ved å søke seg tilbake til befolkningens afrikanske røtter. Glissant prøver likeledes å fange inn og skildre sin kultur, dets opphav og dets røtter. Diktsamlingen "Les Indes" utkom i 1956 og her maler han frem Martiniques farverike og dramatiske historie. Samlingen tar sitt utgangspunkt i Columbus' reise over havet og hans oppdagelse av Amerika.

Les mer


Zazie på metroen

Forfatter: Raymond Queneau
Oversetter: Thomas Lundbo

Raymond Queneau (1903-1976) var en av de mest toneangivende figurene i det forrige århundrets franske litteratur.
Zazies odyssé gjennom det moderne storbymangfoldet er imidlertid mest av alt en reise gjennom språket. Queneau leker seg med ulike språkformer og sosiolekter, dette med et mesterskap som plasserer ham blant de aller største navn i den modernistiske kanon.

Les mer


Be-bop

Forfatter: Christian Gailly
Oversetter: Thomas Lundbo

Christian Gailly ble født i 1943 utenfor Paris. Som 16-åring oppdaget han jazzen og begynte å spille saksofon, og spilte halvprofesjonelt i nærmere ti år før han midlertidig ga opp jazzen. Da Gailly begynte å skrive, fikk musikken en svært sentral plass, både tematisk og stilistisk.

Les mer


Fortellinger til Josette

Forfatter: Eugène Ionesco
Oversetter: Nicole Macé

Eugène Ionesco (1912–19914) er blitt betegnet som «det absurde teaters far». Han ble født i Romania, men skrev på fransk og var bosatt i Paris fra 1938. Fortellinger til Josette er den store dramatikerens eneste bidrag til barnelitteraturen.

Les mer


To erotiske fortellinger – Mannen i korridoren. Dødens sykdom

Forfatter: Marguerite Duras
Oversetter: Kjell Helgheim

Marguerite Duras (1914-96) er et av de store navn i fransk litteratur i det 20. århundre. Hennes forfatterskap er fullstendig dominert av temaet kjærlighet og død, skildret med intens lidenskap. De to fortellingene "Mannen i korridoren" og "Dødens sykdom" har en felles grunnkonstruksjon og tematikk som innbyr til å se dem i sammenheng. 

Les mer


Kunsten og det moderne liv. Essays

Forfatter: Charles Baudelaire
Oversetter: Arne Kjell Haugen

Charles Baudelaire er mest kjent for den epokegjørende diktsamlingen Les Fleurs du Mal, men han var også en betydlig kunstteoretiker og -kritiker i det 19. århundrets Frankrike. Baudelaire har skrevet innsiktsfullt om malerne Ingres, Delacroix, Courbet, Daumier, Goya og Breughel. I tillegg har han skrevet et meget viktig essay om det komiske i kunsten og latterens forhold til det moderne. I disse skriftene fra midten av det nittende århundre kan man finne noen av de viktigste forsøk på å formulere en modernitetens estetikk.

Les mer


Far Goriot

Forfatter: Honoré de Balzac
Oversetter: Thomas Lundbo

Honoré de Balzacs (1799-1850) bok Far Goriot  er en av hjørnestenene i det storslagne verket La Comédie humaine  hvor Balzac forsøker å beskrive hele sin tids samfunn. Romanen er lagt til slutten av 1820-tallet i et Frankrike som etter at den moderne industrikapitalismen har slått gjennom står foran en helt ny sosial mobilitet.

Balzacs store roman er ikke bare et av høydepunktene i den realistiske tradisjonen og i fransk 1800-tallslitteratur, men et av de mest sentrale verkene i hele verdenslitteraturen.  

Les mer


Ørsmå liv

Forfatter: Pierre Michon
Oversetter: Thomas Lundbo

Pierre Michon (f. 1945) regnes som en av de viktigste fornyere av fransk prosakunst og hans prisbelønnede forfatterskap omfattes med stadig større interesse i Frankrike og internasjonalt. Ørsmå liv består av åtte minibiografier/portretter/fortellinger og tar i likhet med de fleste av Michons senere bøker utgangspunkt i den faktiske virkelighet. Med dette skriver Michon seg inn i en internasjonal tendens som har sin fremste representant i en forfatter som W.G. Sebald.

Les mer


Ein gartnar døyr

Forfatter: Lucien Suel
Oversetter: Grete Kleppen

Ein gartnar døyr var den franske forfatterns Lucien Suels romandebut, og Suel har her skrive ein særeigen og poetisk prosa. Hovudpersonen minnest eit heilt liv medan han arbeider i hagen, i nær kontakt med det forgjengelege ved både det som veks frå molda og sin eigen eksistens. Språket i romanen gjer meining i eit levd liv mogleg,til trass for, men også i kraft av døden.

Les mer


Utmerkinga mi

Forfatter: Véronique Bizot
Oversetter: Grete Kleppen

Gilbert Kaplan er ein eldre mann då det blir avgjort at han vil bli tildelt ei viktig utmerking for eit vitskapeleg arbeid han gjorde for lenge sidan. Dette tvingar han attende til sitt eige liv som han hadde forsona seg med at no gjekk mot slutten, og allereie rekna som forbi. Gjennom den gamle mannens blikk ser me ei verd som på mange måtar har mista si meining, men som det likevel ikkje er så lett å gi slepp på.

Les mer


Paradoks om skuespilleren

Forfatter: Denis Diderot
Oversetter: Solveig Schult Ulriksen

Utgitt for første gang i 1830, har dette skuespillet, som først og fremst er en teoretisk tematisering omkring skuespillerkunsten, fått enorm betydning. Det anses som et av de viktigste verkene i litterær skuespillerdiskurs.

Les mer

Handlekurven din er tom