FAGLITTERATUR: Religion


Afrikansk religion og kristendom

Forfatter: Halldis Breidlid

Denne boka dreier seg for det første om påvisningen av en interessant parallellitet, eller i alle fall "kontinuitet", mellom afrikansk tradisjonell religion og det bibelske budskapet - for det andre om hvilken viktig grunnstamme afrikansk religion utgjør i framveksten av afrikansk kristen teologi.

Les mer


Bak klosterets port

Forfatter: Knut og Nilsen Aukrust

I denne boka følger vi tyve kvinner fra åtte forskjellige nasjoner på deres reise fra barndommens rike inn i klosteret.

Les mer


Buddhas lære

Forfatter: Walpola Sri Rahula
Oversetter: Kåre A. Lie

Denne boken gir en pålitelig og lett tilhjengelig framstilling av buddhismens grunnprinsipper, slik de er å finne i de eldste tekstene.

Les mer


Buddhas samtaler 1

Oversetter: Kåre A. Lie

Hva inneholder Buddhas lære? Den beste måten å finne ut dette på, er naturligvis å gå direkte til buddhismens kildeskrifter: Buddhas samtaler. Denne tekstsamlingen inneholder en liten, men viktig del av disse samtalene. I disse tekstene møter vi Buddha i samtale med konger og ættestolte brahmaner, med kjøpmenn, munker og asketer, kort sagt med folk fra alle samfunnslag. Samtalene dreier seg i første rekke om Buddhas metodikk for åndelig utvikling, men de berører også sosiale og politiske spørsmål, og gir et fascinerende innblikk både i det gamle Indias hverdagsliv og i dets rike intellektuelle miljø. Disse samtalene er direkte oversatt fra originalspråket.

Les mer


Buddhas samtaler 2

Oversetter: Kåre A. Lie

I disse tekstene møter vi Buddha i samtale med konger og ættestolte brahmaner, med kjøpmenn, munker og asketer. Samtalene dreier seg i første rekke om Buddhas metodikk for åndelig utvikling, men de berører også sosiale og politiske spørsmål, og gir et fascinerende innblikk i det gamle Indias hverdagsliv og det rike intellektuelle miljø.

Les mer


Buddhistisk psykologi. Innføring i abhidhamma

Forfatter: Kåre A. Lie

Den dype psykologiske innsikten den tidlige buddhismen utviklet, gjenspeiler seg i mange av buddhismens grunntekster, men den er særlig utkrystallisert i den delen av tekstene som kalles abhidhamma, ”den essensielle læren”.

Les mer


Den ortodokse kirkes guddommelige liturgier

Forfatter: Johannes R. Johansen

Denne boken inneholder de tre viktigste av fire nattverdsliturgier som forrettes i den ortodokse kirke (av bysantisk-slavisk tradisjon), hl. Basilos den Stores og De forutviede gavers liturgi. Boken med tekstene til disse kalles "Hieratikon".

Les mer


Den utvalgte

Forfatter: Nora S. Eggen

En biografi om profeten Muhammad, som henvender seg til alle barn og unge, uansett konfesjon ... Boken tar også opp viktige trekk ved muslimsk religion og tradisjon. Biografien består av tre deler som tilsvarer de tre faser i Muhammads liv: Livet før Muhammad ble utpekt som profet, livet i Mekka - etter at han mottok sine åpenbaringer - og til sist livet i Medina, hvor han bygget opp det første muslimske samfunn.

Les mer


Det indre lys

Forfatter: Oddmund Hjelde

Spørsmålet om hva vi kan se med "sjelens øye" har opptatt mennesker til alle tider. Har vi i vårt indre en kilde til sannhetserkjennelse som sprenger grensene for sanseerfaring og vitenskap? I norsk litteratur og åndsliv har vi en tradisjon av religiøs mystikk - fra Henrik Wergeland til Olav Aukrust, fra Hans Nielsen Hauge til Kristian Schjelderup. Mange av dem har erfart et guddommelig nærvær som ikke bare gav rike åndelige opplevelser, men også impulser til et aktivt menneskeliv. I denne boka gir forfatteren en innsiktsfull og lett tilgjengelig framstilling av mystikerne i norsk litteratur og åndsliv fra ca. 1800 til 1950.

Les mer


Edda i aust

Forfatter: Arnt Løftingsmo

Forskarar med god kjennskap til sjamanisme har lenge hevda at Odin er ein sjaman og at hesten hans, sleipne, er heilt lik åtteføtte hestar i idear hos ryttarfolk på steppene. Mongolske, tyrkiske og finsk-urgiske folk har tenkt seg eit verdstre som i stort og smått er som Yggdrasil; ofter er det også ein innsjø med kvitt vatn nær ved, lik urdarbrunnen. 

Les mer


En ny sang for herren

Forfatter: Brian McNeil

Pater Brian McNeil mediterer her over davidssalmene - ikke minst om deres betydning for vårt bønneliv: Hvordan er det mulig for kristne i dag å be davidssalmene? Hvordan er bønnen i det hele tatt mulig for menneskene i vårt moderne samfunn? Svarene belyses ved eksempler fra kirkehistorien og forfatterens egen erfaring.

Les mer


Folkelig og kirkelig tradisjon

Forfatter: Arne Bugge Amundsen

Boken er en studie i norsk folkelig religiøsitet med fokus på dåpsforståelse på 1800-tallet.

Les mer


Født til prest

Forfatter: Pater Antoine Ivens SM.

I denne boken ser Pater Antoine Ivens tilbake på et langt liv i den katolske kirkes tjeneste. Boken gir oss et innblikk i en paters liv i Norge. Samtidig byr den på interessante og morsomme opplysninger om Asker og Bærum katolske menighets historie. Boken er utgitt i forbindelse med Pater Ivens' åttiårsdag.

Les mer


Kalt til stillhet Min bror Dom Filip

Forfatter: Hans Fredrik Dahl

Hva får en ung nordmann til å bryte opp fra familie og studier for å søke ensomheten i en av verdens strengeste klosterordener? Oslo-gutten Jacob Dahl konverterte til katolisismen i 1955, og søkte seg to år etter til karteusernes orden.
Boken omhandler også hvordan to brødre finner og forstår hverandre, på tross av fundamentale skiller i levemåte og orientering.

Les mer


Kirkens budskap i sagatiden

Forfatter: Oddmund Hjelde

Den kristne kirke har en tusenårig historie i Norge. Men hva vet vi egentlig om kristendommen slik den ble forkynt for våre forfedre i den første tiden etter kristningen? Hva hadde budskapet til felles med tradisjonen fra England og kontinentet? Og hva var særegent for den formen det fikk i Norge? Slike spørsmål søker Oddmund Hjelde svar på i denne boken. Kildene er de gamle sagaene og skaldediktningen, men fremfor alt den prekensamlingen som går under navnet Gammel Norsk Homiliebok.

Les mer


Kom, tilbe med fryd - innføring i liturgikk og hymnologi

Forfatter: Stig Wernø Holter

KOM, TILBE MED FRYD er en grunnleggende innføring i liturgikk og hymnologi som imøtekommer behovet i kirkemusikkutdanningen og ved de praktisk-teologiske seminar. Den er en revidert og omarbidet utgave av boka med samme tittel fra 1991. Kom, tilbe med fryd henvender seg ellers til alle som har sin gjerning i Den norske kirke.

Les mer


Koranen - En innføring

Forfatter: Nora S. Eggen

"Koranen. En innøring" er primært en innføring i korankunnskap, tekstkritikk og hermeneutikk, i tillegg til at den gir et innblikk i arabisk språk slik det fremstår i Koranen. Samtidig er den en inngangsport til Koranens innhold. Den kan brukes som lesehjelp til Koranen, men kan også leses som et selvstendig verk. Boken retter seg mot et allment publikum, men den er også spesielt egnet for studenter.

Les mer


Kristentro og makt i samfunn og kirke

Forfatter: Magnus Hole Jacobsen

Forfatteren er opptatt av kirkens og kristelige organisasjoners forhold til verdslig makt - både fristelsen til maktanvendelse for egen innflytelse og beskyldning om sammenblanding av kristentro og politikk hos meningsmotstandere. Temaet drøftes prinsipielt ut fra en forståelse av det kristen budskap. Og faktiske forhold illustreres ved analyse av en rekke ømtålige og kontroversielle saksområder. Dernest rettes søkelyset mot kristelige organisasjoner med et såkalt konservativt (ofte fundamentalistisk) bibelsyn. Det gjelder deres forsøk på å opprettholde et lære-hegemoni i kirken og fremhevelsen av seg selv som de "sanne troende" og "Guds folk". Dette forhold og Den norske kirkes manglende frimodighet til å stå frem med dens klare dåpsbaserte grunnlag har hindret kirken i fullt ut å utfolde seg etter sine muligheter som en åpen og inkluderende folkekirke.

Les mer


Kristningsprosessens og herskermaktens ikonografi i nordisk middelalder

Forfatter: Oddgeir Hoftun

Middelalderens kristne kunst kjennetegnes ved at mange motiver framstår for oss som hedenske, eller at vi finner det vanskelig å legge en utvilsom kristen mening i dem.
Kristningsprosessen og kristendommens innhold og funksjon i middelaldersamfunnet kan ikke forstås i sin fulle bredde uten å ta hensyn til datidens rådende overbevisning om at også hedendommen og den hedenske tiden hadde sin plass innenfor middelalderens kristne verdensbilde, ettersom verden var skapt av kristendommens Gud i samsvar med Bibelens beretning, og derfor underlagt de gode og onde krefter som utfoldet seg i denne verden fra og med syndefallet. Kombinasjonen av denne kristentroen og en arv av forestillinger, forståelsesformer og tradisjoner fra hedensk tid har nedfelt seg i en rekke av kirkekunstens motiver, samt i middelalderlitteraturens framstillinger av hedenske og kristne temaer. I denne boken påvises det at utvalgte "hedenske" motiver i kirkekunsten uttrykker klare, kristne religiøse eller politiske budskap ved hjelp av hedenske symboler og forestillinger, eller ved å referere til hedensk kultisk praksis. Videre vises det at flere bibelske motiver i middelalderens kirkekunst er utformet på måter dersom aspekter ved nordisk hedensk tro og kult inngår i tolkningsgrunnlaget.
Oddgeir Hoftun er arkeolog. Han har publisert artikler og bøker om trosforestillinger og kult m.v. i førkristen tid, og om det kristne meningsinnholdet i flere av de norske stavkirkenes "hedenske" treskurd.

Les mer


Leonardo da Vinci - I gåtens form

Forfatter: Anna Røsstad

"I gåtens form bryter" med alle vanlige fremstillinger av det store renessansegeniet Leonardo da Vinci. Boken lar Leonardo selv komme til orde, og en ny og forbløffende anderledes Leonardo trer frem for oss: taperen som kjemper sin ensomme, trassige kamp for annerkjennelse og for selvrespekt! Ikke mindre som geni, men mer gripende og nær som menneske.

Les mer


Legendetradisjon og pasjonslitteratur

Forfatter: Helge Nordahl

I dette studiet av den franske pasjonslitteraturen tar Helge Nordahl grundig for seg hvordan denne litteraturen både fulgte bibelen og tilla den nye historier samtidig. Samtidig var disse skuespillene av høy litterær kvalitet og viser at kristendommen bar i seg en eksplosiv dikterkunst.

Les mer


Mine kjære

Forfatter: Pater Antoine Ivens SM.

Pater A.J. Ivens S.M. var født i Nederland i 1917 og ble presteviet i 1946. Fra og med 1958 var han aktiv i Asker og Bærums katolske menighet. I "Mine kjære" finner vi et utvalg av hans prekener.

Les mer


Nåden og Gaven

Forfatter: Ragnar Skottene

En analyse av et hovedmotiv i Martin Luthers skrift mot Latomus
Målet med denne boken er å formidle nærmere kjenneskap til Martin Luthers nådeteologi gjennom en historisk dybdestudie av hans bok fra 1521 mot den skolastiske teologen Jakob Laomus. I denne boken utfolder reformatoren sin forståelse av den bibelske læren om nåden ved å anvende to sentrale teologiske begreper: gratia og donum. Gratia er Guds ufortjente og medfølende barmhjertighet mot mennesker. Donum er Guds gave som innbefatter troen på Jesus Kristus og den kristnes nye rettferdighet ved troen på ham. Luther hevder at det er både en viktig forskjell og en nær sammenheng mellom disse begrepene. Det gjelder oppad i forhold til Gud så vel som nedad i møte med synden og utad i den kristnes nye liv i verden. Etter forfatterens oppfatning er Luthers redegjørelse for dette temaet ikke bare historisk interessant, men fremdeles relevant i dag både teologisk og etisk.
Ragnar Skottene (f.1948) ble cand.theol. ved Menighetsfakultetet 1975 og dr.theol. samme sted i 1995. Han har skrevet en rekke fagteologiske bøker og artikler. Han har arbeiet som prest i Den norske kirke og som forkser og lærer ved MF, Lærerhøgskolen og Misjonshøgskolen i Stavanger. Fra 2000 er han førsteamanuensis i Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap ved Universitetet i Stavanger.

Les mer


Nils Johan Lavik-Seminaret

Forfatter: Nora Ahlberg

Den 3. desember 1999 ble det ved Psykiatrisk klinikk på Vindern holdt et seminar i anledning Nils Johan Laviks avgang som leder for Psykososialt senter for flyktninger, Universitetet i Oslo. Innleggene er trykket her. Hovedpersonen selv er imidlertid fortsatt aktivt med i både vårt og andres virke.

Les mer


Nonner i storm og stille

Forfatter: Else-Britt Nilsen

Katolske ordenssøstres møte med det norske samfunn er tema for denne studien. Med gjenetableringen av Den katolske kirke i Norge på midten av det 19. århundre fulgte også ordenssøstrene, kvinner som gjennom sitt klosterløfte hadde viet sitt liv til tjeneste for Gud, og mennesker hvis viktigste virkeområder her til lands skulle bli menighetene og deres egne institusjoner, hospitaler og skoler. Søstrene kom fra kontinentet og bar med seg religiøse og kulturelle tradisjoner som var fremmedartede, men særlig med sin viktige innsats på sykehusfronten ga de viktige bidrag til den norske velferdsstaten. Ordenssøstrenes historie har, i likhet med annen kvinnehsitorie, i stor grad vært en skjult historie. Med denne boken om ordenssøstrenes historie i Norge fylles et hull i norsk kvinne- og sosialhistorie.

Les mer


Norrøn tro og kult i følge arkeologiske kilder

Forfatter: Oddgeir Hoftun

Den eldre Edda og Snorres skrifter er hovedkilden til vår viten om den førkrstne tros- og forestillingsverden. Dette er skrevet i kristen middelalder og dermed preget av sin tid og av det formålet forfatterne hadde med sin skribentvirksomhet, og dessuten forutsettes en bakgrunnskunnskap som vi ikke har i dag.
Derfor må man trekke inn andre kilder for å få et mest mulig korrekt bilde av hvordan folk i det førkristen Norden trodde verden var oppstått og hvilken skjebne som ventet den, menneskers plass og funksjon i verden og samspillet mellom mennesker og makter.
Det arkeologiske materialet, samt romerske og arabiske skrifter fra disse tidsepokene som berører germanske forhold, er i boken benyttet som grunnlag for å komme fram til en ny forståelse av viktige sider ved datidens tros- og forestillingsverden.

Les mer


Nyanaponika thera: Oppmerksomhetstrening

Forfatter: Kåre A. Lie

Denne boken har til hensikt å peke på Buddhas oppmerksomhetsmetodikk (satipatthana) og vise dens dype og vidtrekkende betydning, samt å gi en innførende veiledning i hvordan denne læren skal forstås og anvendes i praksis. Oppmerksomhetsmetodikken har ofte blitt kalt "kjernen i buddhistisk meditasjon" eller "læresystemets hjerte" (dhamma-hadaya). Dette store hjertet utgjør senteret for alle de blodstrømmer som pulserer gjennom hele lærens legeme (dhamma-kaya).

Les mer


Tanke og virkelighet

Forfatter: Kåre A. Lie og Svein Myreng

Hva er virkelig? Er det mulig for oss å erkjenne den egentlige virkeligheten? Finnes det metoder som kan hjelpe oss til å oppleve glede og sinnsro? Den Buddhistiske filosofen Vasubandhu drøfter disse spørsmålene i sin bok Madhyantavibhaga, som her for første gang i sin helhet er oversatt til norsk. Boken er et samarbeidsprosjekt mellom to forfattere som begge har mange år med buddhistiske studier, praksis og flere utgivelser bak seg. I tillegg til innledningen som setter teksten inn i en større sammenheng har de skrevet fyldige, klarifiserende kommentarer underveis.

Les mer


Transcendens og inkarnasjon

Forfatter: Harald Hegstad

I denne boken undersøkes den teologiske tenkning til den norske teologen Leiv Aalen (1906-1983), som i mange år var knyttet til Det teologiske Menighetsfakultet som professor og prestelærer. Aalen er en sentral representant for det paradigmeskiftet som tok til i norsk teologi i mellomkrigstiden, noe som for Aalens del innebærer et oppgjør med Ole Hallesbys erfaringsteologi. Boken viser hvordan Aalen i dette oppgjør er påvirket av den samtidige dialektiske teologi, representert ved bl.a. Karl barth og Emil Brunner.

Les mer


Vinjeboka

Forfatter: Oskar Garstein

I 1796 mens arbeiderne holdt på å rive den gamle forfalne stavkirken i Vinje i Telemark, fant man under gulvplankene i koret et lite manuskript på størrelse med en fyrstikkeske med mange forskjellige sirlig skrevne blader på senmiddelaldernorsk og -dansk samt en del på latin. Gjennom diverse dateringsmetoder har man kommet fram til at manuskriptet stammer fra ca. 1480. Her er for første gang manuskriptet samlet i sin helhet med kommentarer.

Les mer


Øyet som ser

Forfatter: Geir Hellemo

Boken utforsker hvordan tilretteleggingen av forholdet mellom Gud og verden blir bestemt av den betydning sansningen tilkjennes innenfor den religiøse erkjennelsen.

Les mer

Handlekurven din er tom