FAGLITTERATUR: Historie, filosofi, essays o.a.


"No five fingers are alike"

Forfatter: Nora Ahlberg

The present work is the first study based on long term treatment of refugees to integrate cultural analysis

Les mer


365 dager med Ludwig Wittgenstein

Forfatter: Gabriel Michael Vosgraff Moro

Få filosofer i det 20. Århundre har som Wittgenstein klart å inspirere ikke bare fagfilosofer, men også forfattere og kunstnere. Denne boken er et forsøk på å skrive et portrett av både mennesket og filosofen Wittgenstein.

Les mer


Agathe Backer Grøndahl: Komponisten og pianisten

Forfatter: Cecilie Dahm

Agathe Backer Grøndahl hadde en sterk posisjon i forrige århundres norske musikkliv. Gjennom brev, omtaler - og ikke minst hennes komposisjoner, søker denne boken å gi et bilde av en rik og sammensatt personlighet.

Les mer


Anton Brukner

Forfatter: Olav Guttorm Myklebust

Med den første biografi på norsk over Anton Bruckner (1824-1896) vil Prof. Olav G. Myklebust bidra til at denne østerrikske komponist kan bli bedre kjent og høyere verdsatt i Norge.

Les mer


Av smertens lyst

Forfatter: Siri Langholm

Av smertens lyst er en dyptloddende analyse av kvinnesaksforkjempernes tradisjon og historie.

Les mer


Bernt Anker - samtid, liv og forfatterskap

Forfatter: per Holck

Bernt Anker (1746-1805) var sin tids finansgeni, landets rikeste mann og stor-eksportør av trelast og jernvarer. I denne boken får vi et godt innsyn i både Bernt Ankers liv, og hans samtid.

Les mer


Bibelsyn og samfunnsutvikling

Forfatter: Egil Hjelde

For noen generasjoner tilbake var det vanlig å regne med at Bibelen var ufeilbarlig, og at den var det eneste grunnlag for det rette syn på mennesker og god moral. Mange av normene har forandret seg i takt med samfunnsutviklingen. Er dette en ren tilpasning, eller er det en bibelsk begrunnet forandring? Denne boken gir en historisk oversikt over slike og beslektede spørsmål, med særlig vekt på moralske forhold i vår tid.

Les mer


Bibliotheca Scholæ Osloensis

Forfatter: Ernst Bjerke

Bibliotheca Scholæ Osloensis er først og fremst en fremstilling av Katedralskolens biblioteks fremvekst, storhetstid og nåværende stilling, men tar også for seg de nå tapte samlinger som skolen må ha hatt tilgjengelige i middelalderen og det sekstende århundre.

Les mer


Boka om Vegen og Dygda - Daodejing

Forfatter: Laozis

Boka om vegen og dygda - Daodejing - er ofte kalt den daoistiske "bibelen".

Les mer


Christian Sinding

Forfatter: Per Vollestad

Christian Sidning (1856-1941) var nasjonens musikalske stolthet, vår fremste komponist etter Grieg og en verdensberømthet. Per Vollestad forteller i denne boken om Christian Sindings liv og verk, og kaster nytt lys over skjebnen som ble denne store kunstneren til del.

Les mer


Dagbok og brev fra en reise til Paris i 1845

Forfatter: Sophie Dedekam

Sophie Dedekams reisedagbok og brev er fascinerende lesning. Hun skriver glitrende og med den frankofiles begeistring over Frankrike, om Honfleur og le Hâvre, Rouen og Paris, og er fylt av høytid da hun setter foten på Frankriges hellige Jord.

Les mer


Dansens historie

Forfatter: Børre Qvamme

Boken gir en oversikt over dansens historie, sett i et historisk perspektiv. Den bygger i stor utstrekning på forfatterens notater fra reiser verden rundt.

Les mer


Den første dialogen

Forfatter: Bjørg Røed Hansen

Barnet er av natur sosialt. Dette er en av de konklusjonene en kan trekke av senere års spedbarnsforskning. Fra begynnelsen har barnet i seg reaksjons- og handlingsmønstre som gjør det til et aktivt utstrekkende og sosialt samhandlende individ.

Les mer


Den unge Karl Evang og utvidelsen av helsebegrepet

Forfatter: Siv Frøydis Berg

Det berømte såkalte "utvidede helsebegrep" står nedfelt i Verdens Helseorganisasjon (WHOs) grunnlov, og lyder: Med helse måforståes at et menneske ikke bare er fri fra sykdom og svakhet, men at det nyter fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære.

Les mer


Den gjenstridige allmue - Skole og levebrød i et nordnorsk kystsamfunn ca. 1858-1900

Forfatter: Edmund Edvardsen

I denne boka har forfatteren gjort et forsøk på å la allmuen, nærmere bestemt kystallmuen nord i Norge, komme til orde i norsk skolehistorie. På liknende vis som kvinnene og den jevne mann inntil nylig har vært uteglemt fra generell historieframstilling, har allmuen vært uteglemt fra beretningene om skolens fremvekst. Uteglemmelsen gjelder ikke allmuen som objekt for oppdragelse, men allmuens perspektiv på skolens inntog.

Les mer


Den låste sorgen

Forfatter: Lisbeth Marstrander

"Den låste sorgen" er en tilstansdrapport fra Sosial Vakttjeneste på Legevakten i Oslo - en tekst med poetisk klangbunn. I sin skildring av dette miljøet makter forfatteren å levendegjøre skjebner som vi alle kan identifisere oss med.

Les mer


Den skjulte Gud - mot en ny virkelighetsforståelse

Forfatter: Geir Hellemo

Forfatteren tar utgangspunkt i at det innenfor det 20. århundrets kulturhistorie finnes klare tegn til oppbrudd og nyorientering. 

Les mer


Den trøstende Schopenhauer

Forfatter: Arthur Schopenhauer
Oversetter: Sverre Sløgedal

Den tyske filosofen Arthur Schopenhauers radikale og banebrytende holdning - filosofihistoriens første autentiske pessimist - hadde samtidig en dypt idealistisk holdning til filosofien og dens rolle i menneskenes liv.

Les mer


Det dunkle speil - John Rushkin og synets filosofi

Forfatter: Dag T. Andersson

Det største en menneskelig sjel noen gang kan utrette i denne verden, er å se, og fortelle om det på en enkel måte ...
Å se klart er poesi, profeti og religion – alt i ett; det er å være en "Seer". – John Rushkin

Les mer


Det konsekvensløse samfunn

Forfatter: Stian Sørlie

Det konsekvensløse samfunn er en essaysamling om kulturelle, politiske og økonomiske aspekter ved det norske samfunn etter annen verdenskrig.

Les mer


Det musikalske Lyceum og konsertlivet i Christiania 1810-1838

Forfatter: Børre Qvamme

Det musikalske Lyceum var et selskap som oppstod i kjøpmannspatrisiatets gylne tid da Christianias borgere hadde god råd og tid til å dyrke sine musikalske interesser. Det ble dannet i 1810 og hadde et orkester med klassisk besetning som var i stand til å spill Haydns og Mozarts symfonier og franske opéras comiques. Det assisterte fremmede musikere som kom til byen for å gi konserter, spilte ouverturer og symfonier av tidens komponister og akkompagnerte deres solokonserter. I operaene fikk byens talenter utfolde seg. I Lyceet ble for første gang oppført Waldemar Thranes syngespill "Fjeldeventyret". Det musikalske Lyceum var et karakteristisk uttrykk for en tid da musikken ble dyrket intenst i hjemmene og man fulgte godt med i det som skjedde i de store sentrene. Det gikk inn da kulturlivet i Christiania ble mer provinisielt, da studentene ikke lenger måtte reise ut og det ble trangere tider.

Les mer


Det spiller en rolle

Forfatter: Einar Solbu

Einar Solbu var da han skrev denne boken direktør for Grieg-jubileet 1993. Han har i tillegg vært studiesjef ved Norges musikkhøgskole i en årrekke og en av drivkreftene i arbeidet med utformingen og utviklingen av den høyere musikkutdanningen i Norge siden slutten av 1960-årene. "Det spiller en rolle" er en bok om formidling av klassisk musikk: om hvordan den profesjonelle musiker bidrar til - eller hindrer - slik formidling, og om musikerutdanningens ansvar for å gi utøveren den rette bakgrunn for bevisst formidling av musikk. Boken er både en fagbok og en debattbok, og henvender seg derfor til mange: musikeren; musikklæreren; konservatorielæreren; konservatorielederen; lytteren; politikeren. I tilleg vil alle som arbeider med utdanning og formidling kunne bruke den som et nyttig oppslagsverk.

Les mer


Det ufullkomne i matematikken

Forfatter: John Einbu

Gitt et uendelig langt perlekjede. Kjeden har vekselvis to hvite og en sort perle i det uendelige. Alminnelig sunt folkevett vil tilsi at denne kjeden har dobbelt så mange hvite som sorte perler. Det finnes imidlertid en disiplin i matematikken, mengdelæren, hvor man ved en enkel, uangripelig slutningsrekke kan bevise at kjeden har like mange hvite som sorte perler. Spørsmålet er om man kan ha tiltro til en slik matematikk. Forfatteren av denne boken mener nei. Han forsøker å vise at det er mulig å formulere en ny mengdelære som både er enkel, naturlig og uten selvmotsigelser.

Les mer


Dostojevskij

Forfatter: Sigurd Fasting

Sigurd Fasting var professor i russisk litteratur i Bergen. Han hadde nettopp diktert ferdig manuskriptet til denne boken om Dostojevskij da han på tragisk vis ble drept i en trafikkulykke i hjembyen. Sigurd Fasting hadde en sjelden innsikt i russisk litteratur, omfattende og dyptpløyende på samme tid. Denne innsikt preger også hans bok om Dostojevskij, som presenterer hele hans romanverden.

Les mer


Edda i aust

Forfatter: Arnt Løftingsmo

Forskarar med god kjennskap til sjamanisme har lenge hevda at Odin er ein sjaman og at hesten hans, sleipne, er heilt lik åtteføtte hestar i idear hos ryttarfolk på steppene. Mongolske, tyrkiske og finsk-urgiske folk har tenkt seg eit verdstre som i stort og smått er som Yggdrasil; ofter er det også ein innsjø med kvitt vatn nær ved, lik urdarbrunnen. 

Les mer


En diktertragedie

Forfatter: Johan Bremer

En psykiatrisk patografi om Amalie Skram.

Les mer


En kvinne som Nora

Forfatter: Elin Tinholt

Forfatterinnen Laura Kielers dramatiske liv inspirerte Henrik Ibsem til å skrive "Et dukkehjem". Stykket blir hans internasjonale gjennombrudd, men for Laura Kieler fremstår teksten som et svik.

Les mer


En ny sang for herren

Forfatter: Brian McNeil

Pater Brian McNeil mediterer her over davidssalmene - ikke minst om deres betydning for vårt bønneliv: Hvordan er det mulig for kristne i dag å be davidssalmene? Hvordan er bønnen i det hele tatt mulig for menneskene i vårt moderne samfunn? Svarene belyses ved eksempler fra kirkehistorien og forfatterens egen erfaring.

Les mer


Episke Problemer

Forfatter: Jostein Børtnes


Filologi og hermeneutikk

Forfatter: Janss og Modalsli (Red.) Haugen

Boken inneholder bidrag til en konferanse som ble arrangert av Nordisk Nettverk for Edisjonsfilologer 16.–18. september 2005.

Les mer


Firspann!

Forfatter: Martin Nag

"Firspann!" består av fire deler: I del 1: "Strindberg i russisk åndsliv", viser Martin Nag hvordan den store svensken har fengslet sentrale verdensdiktere som Tsjekhov, Gorkij og Blok. I del 2: "Brandes og Russland", bretter han ut den fascinerende funksjon Georg Brandes hadde som formidler mellom russisk og europeisk åndsliv. I del 3: "Russisk modernisme og Edith Södergran", synliggjør Nag hvordan de store russiske modernister og åndsrevolusjonære diktere, som Majakovskij, Blok, Severjanin og Balmont, via Södergran, også har fått skjellsettende betydning i Skandinavia. Endelig, i del 4: "Sølvalder i russisk litteratur", rehabiliterer Nag en nesten "glemt" periode, da russisk litteratur i årene før Oktober-revolusjonen i 1917 var en smeltedigel, en global arena av ånd!

Les mer


Fjordbuar

Forfatter: Johannes Arneson

Hvem var Johannes Areneson (1865–1967), forfatteren av Fjordbuar, et verk som 102-åringen etterlot seg i trykkferdig stand?

Les mer


Folkelig og kirkelig tradisjon

Forfatter: Arne Bugge Amundsen

Boken er en studie i norsk folkelig religiøsitet med fokus på dåpsforståelse på 1800-tallet.

Les mer


Forsøk på en ny fremstilling av vitenskapslæren

Forfatter: Johann Gottlieb Fichte
Oversetter: Eivind Storheim

Denne filosofiske klassiker er her utgitt på norsk med innledning og kommentarer ved Eivind Storheim.

Les mer


Forurensing eller arbeidsløshet

Forfatter: Trond Berge

Trond Berge er dr. polit. i sosialantropologi fra universitetet i Oslo og arbeider som 1. amanuensis ved sosialantropologisk institutt, Universitetet i Trondheim.

Les mer


Fra Amerika til Norge. Norske utvandrerbrev 1858-1868. Bind II

Forfatter: Orm Øverland

I denne boken møter vi utvandrerne selv. Gjennom brevene hjem gir de uttrykk for sine følelser og opplevelser i sammenheng med emigrasjonen. Dermed kommer vi ganske nær utvandrernes motiver og reaksjoner, slik de selv oppfattet dem. Leserne får også innblikk i den ofte strevsomme reisen og byggingen av norske samfunn i den amerikanske midtvesten.

Les mer


Fra er til bør

Forfatter: Tore Nordenstam

At mulighetene for å argumentere rasjonelt i grunnleggende etiske spørsmål er forsvinnende små, er et standpunkt som er utbredt i både fagfilosofiske kretser og i det offentlige liv. Enkeltavgjørelser på det moralske området kan begrunnes med henvisning til almenne normer, men hva med normene selv? Hvordan kan normene begrunnes? Hvis etikken oppfattes som summen av alle normer og vurderinger som har med menneskets velferd å gjøre, blir etikken tilsynelatende hengende i luften.

Les mer


Fra seil til damp

Forfatter: A. Weyergang-Nielsen

I den foreliggende analyse av overgangen fra seil til damp, er Weyergang-Nielsen på en rekke sentrale områder kommet til helt andre resultater enn dem man kan finne i våre mest kjente leksika, oppslagsverk og historiebøker. Det synes å ha hersket en utbredt manglende forståelse av vårt kyst- og sjøfartsmiljø, og av hvordan en viktig del av norsk næringsliv ble organisert og drevet rundt århundreskiftet.

Les mer


Fra varesamfunn til informasjonssamfunn

Forfatter: Per Bakke

Per Bakke hevder i sin bok at vi lever i en epoke preget av dyptgripende samfunnsmessige forandringer.

Les mer


Fredrik II - Universalgeni og keiser

Forfatter: Børre Qvamme

Knapt noen vestlig keiser er så myteomspunnet som Fredrik II (1194-1250). Født og oppvokst på Sicilia, i et samfunn dypt preget av arabisk kultur, ble han alt som barn kulturelt og religiøst vidsynt og behersket flere språk. Han ble konge av Sicilia i 1197 og tysk keiser i 1220. Hans ønske om å legge hele Italia under sitt keiserdømme medførte at paven lyste ham i bann. I denne boken gir forfatteren en fascinerende skildring av en keiser som blendet sin samtid og sin ettertid med sin glimrende begavelse og sin rikt sammensatte personlighet.

Les mer


Geniet Knut Hamsun - en norsk Dostojevskij

Forfatter: Martin Nag

I denne essaysamlingen viser statsstipendiat Martin Nag at den store russiske forfatter var et forbilde for Hamsun. Det er her tale om en holdning som lå milevidt fra noen etterligning. Dostojevskij-impulsen var både en litterær-psykologisk og moralsk målestokk; Dostojevskij lærte Hamsun å bli "geni"!

Videre inneholder boken essays om Amerika-tiden til Hamsun, samt Tranøy-tiden i ungdommen. Alt i alt kaster Martin Nag nytt lys over en lang rekke sider ved Hamsuns liv og diktning.

Les mer


Giuseppe Verdi

Forfatter: Børre Qvamme

Av de tre store operakomponistene Mozart, Verdi og Wagner er det Verdi som har hatt vanskeligst med å nå full anerkjennelse i de nordiske land. Det var en tid da det fra kritikere og teoretikere ble drevet formelig heksejakt på Verdi og all italiensk opera. Det er nå kommet så meget stoff for dagen om Verdis liv og karakter at man kan danne seg et bilde av mennesket bak verkene, og forstå hvorfor han ble elsket og forgudet som få.

Les mer


Gjenklang

Forfatter: Martin Nag

Statsstipendiat Martin Nag (f. 1927) har gjort litteratur- og kulturforbindelsene mellom Russland og Norge til et spesialfelt. I "Gjenklang" fortsetter Nag med et todelt verk om russisk og norsk realisme i dialog - der "hovedpersonene" er bl.a. Dostojevskij og Hamsun, Turgenjev og Ibsen, Tolstoj og Garborg, Kielland og Tsjekhov.

Les mer


Grieg

Forfatter: Boris Asafjev
Oversetter: Asbjørn Ø. Eriksen

Den russiske musikkforskeren og komponisten Boris Asafjev (1884-1949) skrev sin bok om Grieg i 1942 i fobindelse med 100-årsjubileet for komponistens fødsel. For norske lesere vil Asafjevs Grieg-bok representere en spennende kombinasjon: Det velkjente norske blir her sett gjennom øynene til en russer med en helt annen tradisjonsbakgrunn. Asafjev har lydhøre og treffende karakteristikker av Griegs musikalske stil, og han gir friske og til dels ukonvensjonelle vurderinger av en rekke Grieg-verk. Asafjev henvender seg til den alminnelige Grieg-interesserte leser, men boka kan også leses med utbytte av fagspesialister.

Les mer


Gudsbilde og fortapelsessyn: En teologihistorisk analyse av norsk helvetesdebatt 1953 - 1957.

Forfatter: Ragnar Skottene

Finnes det egentlig to utganger på livet - evig liv og evig fortapelse? Eller kommer Gud til å frelse alle mennesker til syvende og sist - om de tror på Jesus Kristus eller ikke? Dette var et hovedtema i den såkalte "helvetesdebatten" i Norge på 1950-tallet. Den reiste spørsmålet om hvem den kjærlige Gud er, i lys av Bibelens utsagn om den evige fortapelsen. Og den reiste spørsmålet om hva fortapelsen er, i lys av Bibelens budskap om den kjærlige Gud. Gjennom en teologihistorisk analyse av "helvetesdebatten" fokuserer denne boken på et kjernepunkt i den kristne troslæren.

Les mer


Gudsord fra landet

Forfatter: John Hollen

Denne boken er en liten frekkis som tar sikte på å more - og provosere - alle som har enten det ene eller det andre beinet innenfor eller utenfor Den Norske Kirke. Og som gudsord flest kan også de på landet tolkes på mer enn en måte.

Les mer


Henrik Ibsen - den visjonære tenker

Forfatter: Gunhild Hoem

Med utgangspunkt i dramaene "Keiser og Galilæer", "Brand" og "Peer Gynt" belyser Gunhild Hoem Henrik Ibsens visjonære og metafysiske tenkning. Ibsens idéer er beslektet med tankene til Platon, gnostikere og mystikere.

Les mer


Historikerne og statsmannen - Christian D.F. Reventlow i moderne historieforskning

Forfatter: Johannes Elgvin

Statsminister, grev Chr. D. F. Reventlow (1748-1827) er kjent som den store reformmann i dansk landbrukshistorie: Blant hans kampsaker var å få opphevet stavnsbåndet i 1788, å få fjernet eller redusert bøndenes arbeidsplikt ("hoveriet"), og fremmet utskiftning av jorden, slik at bøndene fikk bedre arbeidsmuligheter. Ellers har han satt sitt stempel generelt både på sin tids jord- og skogbruk, og la stor vekt på å skape bedre skoleforhold for bøndene.

Les mer


Homofili - fordommer og fakta

Forfatter: Vera H. (red.) Føllesdal

Denne samlingen av artikler / studier henvender seg til alle som av yrkesmessige eller personlige grunner ønsker mer informasjon og innsikt spørsmål vedrørende homofili.

Les mer


Hør her, lille mann

Forfatter: Wilhelm Reich
Oversetter: Mejlænder, Petter

Denne inspirerende og utfordrende boken viser oss vår daglige litenhet og smålighet, og vår mulighet for personlig vekst.

Les mer


I demokratiets grenseland

Forfatter: Magnus Hole Jacobsen

Forfatteren er opptatt av hva som skjer med oss og våre demokratier i en menneskeskapt syntetisk virkelighet som mer og mer fortrenger den naturlige livsverden. Demokratiet angripes også innenfra av dehumaniserende og totalitære tendenser bl. a. i en absolutterende tekno-økonomisk kommersialisme og en militær fundamentalisme. En verdinivellerende konformisme som presser seg frem fra mektige krefter i nye mammonistiske internasjonaler truer både den individuelle og nasjonale integritet og selvstendighet. Forfatteren retter søkelyset mot ømtålige og kontroversielle saksområder og reiser spørsmålet om ikke den moralskpolitiske krisen i Vesten kan være en like stor trussel mot våre erklærte demokratier som faren fra en utpekt fiende.

Les mer


Igor Stravinskij - og hans musikkforståelse

Forfatter: Ove Kr. Sundberg

Denne boken gir en bred presentasjon av de musikkestetiske og kunstfilosofiske synspunkter Stravinskij i forskjellige sammenhenger gav uttrykk for. Dette fremføres gjennom en systematisk kommentering og drøfting av sitater fra Stravinskij selv samt sideblikk til annen relevant litteratur.

Les mer


Innenfor og utenfor

Forfatter: Henning Howlid Wærp

Dette er en studie av de eksistensielle problemstillingene i Sigbjørn Hølmebakks forfatterskap.

Les mer


Jakobsevangeliet

Oversetter: Anna Barbara Gamborg

Blant de apokryfe evangelier inntar Jakobsevangeliet en særegen posisjon: Myteomspunnet, omdiskutert og elsket av mange, ble dette evangelium ikke formelt anerkjent av kirken da det kanoniske skriftutvalget ble fastlagt i det fjerde århundre. Gjennom kirkehistorien har det allikevel vært høyt skattet, spesielt i den ortodokse kirke. Det er Jakob, Josefs yngste sønn, som skal ha forfattet dette evangeliet. Det omhandler særlig Jesu barndom og ungdom, deler av Jesu liv som er utelatt i Bibelens fire evangelier.

Les mer


Jeg elsker dig på 252 måter

Forfatter: Per Dahl

Ulike fremføringer av ett og samme musikkverk reiser mange interessante problemstillinger omkring musikkverkets identitet, fortolkningstradisjoner og lytterforutsetninger. I denne boken behandler forfatteren slike problemstillinger med utgangspunkt i Griegs opus 5, nr. 3, romansen Jeg elsker Dig!

Les mer


Jens Bjørneboe og antroposofien

Forfatter: Inge S. Kristiansen

En analyse av esoterisk og mytologiske motiver med hovedvekt på det sene forfatterskapet til Jens Bjørneboe.

Les mer


Jens Rathkes beretning fra oppholdet på Madeira og i Portugal i 1798-1799

Forfatter: Johan Jarnæs

Jens Rathke (1769-1855), utnevnt til professor i naturhistorie ved Universitetet i Christiania i 1813, oppholdt seg med stipendium på Madeira og i Portugal fra september 1798 til september 1799. Reisen var foranlediget av Naturhistorieselskapet i København, som ønsket at Rathke skulle studere Madeiras og Portugals botanikk og geologi. Hva Madeira angår, skulle Rathke også forsøke å finne svaret på basaltenes opprinnelse, ett av de store geologiske spørsmål i samtiden, og i Portugal skulle han i tillegg forsøke å finne bidrag til belysning av jordskjelvenes årsak. Gjennom Rathkes skildringer opplever vi Funchal og Madeiras storslagne natur, og han gir oss et detaljert innblikk i portugisernes levevis, i deres daglige virke og kultur.

Les mer


Kast ditt brød på vandet

Forfatter: Jan Bjøndal

Boken representerer en nytolkning av sentrale verk i nyere norsk litteratur, med fokus på intertekstualitet.

Les mer


Kilden og den hellige lengsel - En studie i Pär Lagerkvists senere romaner

Forfatter: Jan Bjøndal

Pär Lagerkvist (1891-1974) fikk Nobels litteraturpris i 1951. Temaet i hans bøker er det moderne menneskets absurde livssituasjon, preget av angst, forvirring og en oppfatning av at tilværelsen er uten mening, og med døden som den endelige betingelse. Det synes som om Gud har forlatt verden og som om de virkelighetskonstituerende verdier har forvitret. Likevel eksisterer det fortsatt er religiøs lengsel i mennesket. Det er denne lengselen som danner utgangspunktet for analysene i den foreliggende studien. Den behandler særlig Lagerkvists senere verker Barabbas (1950), Sibyllan (1956), Ahasversus död (1960), Pilgrim på havet (1962) og Det heliga landet (1964). Boken er spesielt egnet for litteraturstudenter ved universiteter opg høgskoler, men retter seg også mot allmennt kulturinteresserte.

Les mer


Klassisistiske mønstre i Henrik Wergelands

Forfatter: Alvhild Dvergsdal

"Digte Første Ring" var Wergelands første diktsamling. Den har vært mye omdiskutert og Wergeland selv karakteriserte dem som "vilde, regelløse". I denne boken går forfatteren grundig til verks i sin analyse av disse diktene, og på tross av Wergelands karakterestikk, finner han klassisistiske mønstre i poesien.

Les mer


Kleppepakkene

Forfatter: Svein Dahl

Kleppepakkene, kombioppgjørene eller de kombinerte inntektsoppgjørene som de noe mer høytidelig ble kalt, hadde en sentral plass i den politiske diskusjonen på 1970-tallet. I "Kleppepakkene" tar forfatteren dette fenoment grundig for seg og analyserer denne politikkens virkninger, hvorfor den ble gjennomført og hvordan diverse interesseorganer reagerte på den. Gjennom å analysere kleppepakkene på denne måten stiller han spørsmålet: feilgrep eller sunn fornuft?

Les mer


Kollontaj i Norge

Forfatter: Martin Nag

Her presenterer Martin Nag flere aspekter ved denne betydningsfulle kvinnen. Hvem hun møtte; hva slags betydning hun hadde for Norge; hva slags inntrykk hun selv satt igjen med; hvorfor hun befant seg her, m.m.

Les mer


Kom du min sulamith - sang og mystikk i haugiansk fromhet

Forfatter: Ingrid Gjertsen

 Boken er en populærvitenskapelig fagbok innen musikk /vokal folkemusikk/ religiøs sangtradisjon. Målgruppen er både fagpersoner, studenter, utøvere og allment interesserte.

Les mer


Kom og følg meg

Forfatter: Brian McNeil
Oversetter: Gun Jeanne Wreden

Et av de viktigste motivene i Bibelen er kallet, det at Gud igjen og igjen velger særskilte individer til å utføre sine gjerninger på jorden. Betraktninger i boken vil vise hvordan denne "frelseshistorien" kan bli til "min historie", slik at jeg kan erkjenne i mitt liv det samme mønster som finnes i Bibelens beretninger. Mange eksempler fra flere epoker i kirkehistorien og ikke minst fra forfatterens egen erfaring som sjelesørger illustrerer aktualiteten i hva de bibelske bildene har å fortelle oss om en Gud som vil være aktivt tilstede i vårt liv.

Les mer


Konglomerat!

Forfatter: Martin Nag

I "Konglomerat!" legger Martin Nag fram ukjente tekster av Kielland og Obstfelder, følger de intertekstuelle referansene til Dostojevskij hos en rekke norske forfattere - deriblant Ibsen og Hamsun -, samt en mengde andre litterære funn presentert i en rekke essays.

Les mer


Kunsten, nytten og moralen

Forfatter: Ingeborg Glambek

Denne boken handler om de norske kunstindustrimuseer i etableringsfasen. Til tross for at Norge var et svært lite industrialisert land i forrige århundre, ble hele tre kunstindustrimuseer etablert før århundreskiftet. De norske museene mottok forholdsvis stor støtte fra det offentlige og fikk en spesiell profil fordi virksomheten i stor grad ble koblet til husfliden. Forfatteren viser at dette ikke, som vanligvis antatt, i første rekke skyldes voksende nasjonalisme og interesse for folklore på denne tiden, men rent økonomiske, sosiale og praktiske vurderinger.

Les mer


Kunstverket som estetisk objekt

Forfatter: Kjell S. Johannessen

Forfatteren tar her for seg Monroe C. Beardsleys klassiske verk i etterkrigstidens kunstfilosofi - "Aesthetica, Problems in the Philosophy of Criticism" - for å analysere det på grunnlag av dets almenfilosofiske forutsetninger.

Les mer


Kvinner komponerer

Forfatter: Cecilie Dahm

Da Cecilie Dahm ble spurt om å lage et program for radioen om kvinnelige komponister innså hun at hun nesten ikke kjente til en eneste en. I "Kvinner komponerer" gjør hun opp for dette og skriver utførlige portretter av ni norkse kvinnelige komponister i perioden 1840-1930.

Les mer


Litteraturen i Nederlandene gjennom 800år

Forfatter: Kåre Langvik-Johannessen

Dette er den første samlede fremstillingen av Nederlandenes litteraturhistorie på det skandinaviske marked. Inntill denne boken kom ut har det vært lite kjent i Norge at det nederlansk-språklige området har en lang og meget rik litterær tradisjon som har røtter lenger tilbake enn de fleste større europeiske litteraturer.

Les mer


Logisk søkelys på Treholt-dommen

Forfatter: Ola og Sjaastad Hole

Denne boka springer ut av metodologisk interesse for bevisvurdering. Ikke bare innen enkeltvitenskapene, men også i samfunnsdebatten og den allmenne kulturdebatt oppstår det ofte skarp uenighetom det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å hevde at noe er et faktum. Fokuset er på Treholt-dommen. Var bevisene klare nok? Fulgte de en logisk argumentasjon som kunne føre til et sikkert "funn"?

Les mer


Marcel Proust: Liv og diktning

Forfatter: Per R. Moe

Prousts samtlige brev er relativt nylig gjort tilgjengelige i en utgave på 17 bind. Det første bind utkom i 1970, det siste i 1989. Per R. Moe har siden 1985 spesielt beskjeftiget seg med Prousts brev, som han mener kaster lys over mange sider ved Proust som menneske og dikter. Det er forfatterens håp at denne bok kan bidra til at Proust får en større lesekrets enn hittil i Norge.

Les mer


Maurits Hansen som forteller

Forfatter: Olaf Øyslebø

En studie av fortellermåter, språk og stil i de første romaner fra norsk miljø etter 1814.

Les mer


Med Grieg på podiet

Forfatter: Einar Steen-Nøkleberg

Boken om Griegs klaververker henvender seg først og fremst til unge utøvere, deres lærere og de som er interessert i Griegs toneverden. Målsetningen har ikke vært å finne endelige interpretasjonsløsninger av vår store komponist. Boken er holdt i en lett språkform og vil fungere best som oppslagsverk i tilknytning til innstudering.

Les mer


Med riset bak speilet

Forfatter: Arne Bugge Amundsen

Autoritet og straff i den gamle skolen.

Les mer


Mélanges d'études médiévales - offerts à Helge Nordahl à l'occasion de son soixantième anniversaire

Forfatter: Flemestad et al.

Helge Nordahl, professeur de linguistique romane à l'Université d'Oslo, auteur de nombreux articles sur la syntaxe du français moderne et médiéval, traducteur de plusieurs oevres littéraires du Moyen Age, notamment la Chanson de Roland, fête le 12 janvier 1987 son 60ème anniversaire. Ce recueil d'articles sur la linguistique et la littérature médiévales rassemble 15 contributions présentées par des universitaires des Pays Nordiques pour honorer le professeur Helge Nordahl.

Les mer


Mellomkrigstidens teater i den norske hovedstaden

Forfatter: Trine Næss

Boken tar i betrakning både utviklingen ved de etablerte scenene og fremveksten av små, kortvarige teater-foretagender, såvel som ideer omkring nye teaterprosjekter.

Les mer


Menneskers og makters egenart og samspill i norrøn mytologi

Forfatter: Oddgeir Hoftun

Oddgeir Hoftun er arkeolog. Han har publisert flere artikler i populærvitenskapelige og vitenskapelige tidsskrift i tillegg til sine bøker om norrøn mytologi og det norske middelaldersamfunnet.
Denne boken fokuserer på arkeologisk materiale fra hedensk tid, samt kristne myter og bilder i et forsøk på å rette opp middelalderens omskrivninger av gamle myter i kristendommens interesser.

Les mer


Menneskets historie opp til kolonitiden (ca. 1500)

Forfatter: Børre Qvamme

"Menneskets historie" tar på en fascinerende måte for seg menneskehetens utvikling i flere kulturer, helt frem til det sekstende århundre. Vi blir kjent med den greske gullalder og Romerrikets storhetstid, får skildret folkevandringene og korstogene. Dette er ingen bok med fokus kun på vesten: Han-dynastiet har en naturlig plass, vi får skildret mongolenes århundre og erobringen av Konstantinopel, samt de store pestepidemier og deres opphav. Avslutningsvis omhandler boken den italienske renessanse og denne epokens varlser om en ny tid.

Les mer


Merkesteiner!

Forfatter: Martin Nag

Nok en gang begir Martin Nag seg ut på en essayistisk reise i den norske litteraturen. Han oppdager glemte skatter og bringer til lys aspekter av åndslivet som ikke har blitt synliggjort. "Merkesteiner!" avrundes med selvbiografiske notater om bl.a. Nags forhold til Jens Bjørneboe.

Les mer


Min Greske Verden

Forfatter: Mary Theophilakis

"Ganske lenge før vi begynte våre årlige reiser til Hellas, opplevde jeg det slik at ikke bare hadde jeg giftet meg med en gresk mann, men med en hel kultur av mennesker, av skikker og normer, liv og musikk. Jeg hadde kort og godt giftet meg med Hellas!" Dette skriver forfatteren i denne boken. Hun skildrer flere fornøyelige sider ved gresk folkeliv, men også mange alvorlige, katastrofer og tragedier som har rammet grekerne og landet deres både i nær og fjern fortid. I Hellas søker og finner turister nettopp sol, badeliv, billig vin og trivelige mennesker. Kanskje er det mange nordboere som ikke oppdager at de kommer til et gammelt kulturland og til mennesker som bærer med seg dyrekjøpte livserfaringer bak sin godmodige humor og smilende gjestfrihet.

Les mer


Musikktenkningens historie - Antikken

Forfatter: Ove Kr. Sundberg

Fremstillingen følger antikkens musikktenkning fra gresk mytologi og Pythagoras frem til Boethius på overgangen til middelalderen. Bred omtale vies emner som den greske forestilling om det musiske, den pythagoreiske harmonitenkning, den musikalske ethoslære, og ikke minst musikkens plass innenfor tenkningen til sentrale filosofer som Platon, Aristoteles og Augustin.

Les mer


Musikktenkningens historie II

Forfatter: Ove Kr. Sundberg

Denne boken viderefører fremstillingen i "Musikktenkningens historie: Antikken", som utkom i år 2000. Etter en oldkirkelig opptakt, følges tenkningen rundt musikkens fenomen gjennom middelalder og renessanse frem til brytningsstriden omkring 1600 med overgangen til barokken.

Les mer


Musikktenkningens historie III. Barokken

Forfatter: Ove Kr. Sundberg

Boken retter seg både til musikkstudenter ved universiteter og høyskoler, til studenter i filosofi og idéhistorie, og til en bredere almenhet med interesse for refleksjon omkring musikkens vesen og virkning.
Tidligere utgivelser:
Musikktenkningens historie I:
Antikken (Solum Forlag, 2000)
og
Musikktenkningens historie II:
Middelalderen og renessansen
(Solum Forlag, 2002)

Les mer


Norge i 1743 Bind I

Forfatter: Kristin M. Røgeberg

Fembindsverket "Norge i 1743" inneholder unike øyenvitnebeskrivelser av dagliglivet i Norge på begynnelsen av 1700-tallet. Språk, helse, mat, klær, boforhold, natur og arbeidsliv er sentrale tema.
Skildringene av norsk dagligliv, økonomi og topografi er utformet som svar på 43 spørsmål som ble sendt fra Danske Kanselli i København til embetsverket i Norge våren 1743.
Bind 1 i denne serien inneholder svar fra amtmannen i Akershus stiftamt og omfatter hele Østlandet. I tillegg gjengis svarene fra lokale embetsmenn i Østfold og Akershus.

Les mer


Norge i 1743, bind 2

Forfatter: Kristin M. Røgeberg

Fembindsverket "Norge i 1743" inneholder unike øyenvitnebeskrivelser av dagliglivet i Norge på begynnelsen av 1700-tallet. Språk, helse, mat, klær, boforhold, natur og arbeidsliv er sentrale tema. Skildringene av norsk dagligliv, økonomi og topografi er utformet som svar på 43 spørsmål som ble sendt fra Danske Kanselli i København til embetsverket i Norge våren 1743. Bind 2 inneholder svarene fra lokale embetsmenn i Hedmark og Oppland.

Les mer


Norge i 1743, Bind 3

Forfatter: Kristin M. Røgeberg

Fembindsverket "Norge i 1743" inneholder unike øyenvitnebeskrivelser av dagliglivet i Norge på begynnelsen av 1700-tallet. Språk, helse, mat, klær, boforhold, natur og arbeidsliv er sentrale tema. Skildringene av norsk dagligliv, økonomi og topografi er utformet som svar på 43 spørsmål som ble sendt fra danske Kanselli i København til embetsverket i Norge våren 1743. Vi får vite hvordan folk levde i ulike deler av landet. Beskrivelsene gir kunnskap om alt fra navneskikker og dialektord til legende urter, musikkliv, villdyrplage og runeinnskrifter. Innholdet i bøkene er ordnet etter 1700-tallets inndeling i stiftamt. Bind 3 gjengir svarene fra lokale embetsmenn i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Les mer


Norge i 1743, bind 4

Forfatter: Margit Løyland

Fembindsverket "Norge i 1743" inneholder unike øyenvitnebeskrivelser av dagliglivet i Norge på begynnelsen av 1700-tallet. Språk, helse, mat, klær, boforhold, natur og arbeidsliv er sentrale tema. Skildringene av norsk dagligliv, økonomi og topografi er utformet som svar på 43 spørsmål som ble sendt fra Danske Kanselli i København til embetsverket i Norge våren 1743. Bind 4 inneholder svarene fra lokale embetsmenn i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Les mer


Norge i 1743, Bind 4

Forfatter: Margit Løyland

Fembindsverket "Norge i 1743" inneholder unike øyenvitnebeskrivelser av dagliglivet i Norge på begynnelsen av 1700-tallet. Språk, helse, mat, klær, boforhold, natur og arbeidsliv er sentrale tema. Skildringene av norsk dagligliv, økonomi og topografi er utformet som svar på 43 spørsmål som ble sendt fra Danske Kanselli i København til embetsverket i Norge våren 1743. Bind 4 inneholder svarene fra lokale embetsmenn i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Les mer


Norge i 1743, Bind 5

Forfatter: Riksarkivet/Gerd Mordt (Red.)

Fembindsverket Norge i 1743 inneholder unike øyenvitnebeskrivelser av dagliglivet i Norge på begynnelsen av 1700-tallet. Språk, helse, mat, klær, bogorhold, natur og arbeidsliv er sentrale tema.
Skildringene av norsk dagligliv, økonomi og topografi er utformet som svar på 43 spørsmål som ble sendt fra Danske Kanselli i København til embedtsverket i Norge våren 1743.
Vi får vite hvordan folk levde i ulike deler av landet. Beskrivelsene gir kunskap om alt fra navneskikker og dialektord til helsebringende urter, musikkliv, villdyrplage og runeinnskrifter.
innholdet i bøkene er ordnet etter 1700-tallets inndeling i stiftamt. Bind 5 inneholder svarene fra lokale embetsmenn i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms. I tillegg inngår major Peter Schnitlers besvarelse fra Nordland og Troms.

Les mer


Nye refleksjoner

Forfatter: Ernst Høva

"Nye refleksjoner" inneholder en rekke essays om alderdom, ufred og fred.

Les mer


Nytt liv bak tåken

Forfatter: Nils-Johan Jørgensen

Denne boken ser på utviklingen i Zimbabwe etter frigjøring. Et tiår har gått siden Rhodesia falt, og Zimbabwe fremstår som et eksempel for utvikling i det sørlige Afrika.

Les mer


Nytt lys over Alexander L. Kielland

Forfatter: Martin Nag

Statsstipendiat Martin Nag (f. 1927) kan i denne boken bringe frem i lyset et hittil helt ukjent brevmateriale. Det dreier seg om tolv brev fra arbeideren John Aasland ved Malde Tegleverk; rent konkret får vi nå anledning til å studere Alexander Kiellands nære forhold til arbeidsfolk! Et hovedtema i Nags bok er å etablere Kielland som den kanskje største arbeidervenn i norsk litteratur; en forfatter Lenin hadde i sitt bibliotek i Kreml ... Nag offentliggjør også for første gang Kiellands hittil utrykte Wagner-artikkel (fra 1877). Nag bringer dessuten nytt stoff om bl.a. Kiellands "russiske" reise i 1891, om Hamsuns besøk i Kiellands by og om forholdet Kielland-Tsjekhov-Gogol.

Les mer


Om viljens frihet

Forfatter: Arthur Schopenhauer
Oversetter: Johan Fredrik Bjelke

"Kan menneskets frie Villie bevises af dets Selvbevidsthed?
En med det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs større Guldmedalje bekønnet avhandling af Dr. Arthur Schopenhauer." Oversettelse og kritisk introduksjon ved Johan Fredrik Bjelke. Skriften Schopenhauer i 1839 mottok Trondhjem-akademiets store gullmedalje for, for første gang i norsk oversettelse.

Les mer


Opera, operette og ballett gjennom tidene

Forfatter: Børre Qvamme

I denne boken følger vi den hiatoriske utviklingen til de forskjellige formene for europeisk musikkteater - opera, operette og ballett - fra opprinnelsen i fyrstelig forlystelse og folkelig underholdning, frem til våre dagers musicals. Egne kapitler er viet de mest sentrale skikkelsene, som Mozart, Verdi og Wagner, og Qvamme diskuterer også betydningen av de forskjellige nasjonale avartene av opera og ballett. Boken er en innføring i emnet og retter seg mot et bredt publikum uten spesielle musikkteoretiske forkunnskaper. Qvammes personlige stil gir plass til vittige anekdoter og egne vurderinger, og boken inneholder dessuten et rikt billedmateriale.

Les mer


Oss mennesker imellom

Forfatter: Victor Borg

Artikler og kåserier fra forfatterens serie i radioens Nitime. Victor Borg kan, som få andre, kunsten å bruke ordet som pisk, men han gjør det med vidd og eleganse og ikke med brutalitet. I boken finnes også en mengde velskreven informasjon om forskjellige sider ved sinnets helse.

Les mer


Overgangens figurasjoner

Forfatter: Lisbeth Pettersen Wærp

Henrik Ibsens dramatikk er ikke bare gjenstand for overveldende mange, men også for høyst ulike og i noen tilfeller helt motstridende tolkninger.
Det store mangfoldet i Ibsenforskningen sier mye om dramaenes poetiske, suggestive og mangetydige språk. Denne studiens siktemål er bl.a. å bidra til en utforskning av den ibsenske poetiske prosa og dramatiske kompleksitet gjennom en tolkning av Ibsens figurative språk i "Kejser og Galilæer" og "Når vi døde vågner."

Les mer


På grensen mellom Bosnia og Serbia

Forfatter: Thorbjørn Axelsen

Thorbjørn Axelsen er psykolog og forsker. Han var i 1995 og 1997 grenseovervåker i Serbia og Kroatia i det tidligere Jugoslavia. Han tar leseren med på et oppdrag for ICFY-Mission til Serbia, beskriver det å bli rekruttert til en slik styrke i et kriseområde, styrken ICFY-Mission, og de utfordringer den ble stilt overfor. Boken er holdt i en vitenskapelig essayistisk stil, og bør interessere alle som er opptatt av hva som kan gjøres i en krisesituasjon slik det var på grensen mellom Bosnia og Serbia, og hva en kan lære av dette.

Les mer


Perestrojka - Ny sovjetlyrikk

Forfatter: Martin Nag

Nag forsøker her å fange inn poetiske utslag og nedslag i Perestrojka-prosessen fra 1985 av. Internasjonalt kjente lyrikere som Jevtusjenko, Akhmadulina, Voznesenskij og Rosjdestvenskij står fortsatt i fokus; men Nag trekker inn i bildet også en rekke andre navn, for å vise bredde og mangfold.

Les mer


Platonisme - Henologi i antikk og middelalder I

Forfatter: Egil A. Wyller

Bind I i Egil Wyllers dobbeltspråklige (tysk og norsk) studium av platonismen i antikken og middelalderen tar for seg antikken og den latinske middelalder.

Les mer


Platonisme - Henologi i antikk og middelalder II

Forfatter: Egil A. Wyller

Bind II i Egil Wyllers dobbeltspråklige (tysk og norsk) studium av platonismen i antikken og middelalderen tar for seg den gresk-bysantinske tradisjon på sen-antikk bakgrunn.

Les mer


Pythagoras og de tonede tall

Forfatter: Ove Kr. Sundberg

Pythagoras og de tonede tall fremstår som en studie i pythagoreisk musikk- og virkelighetsforståelse, for pythagoreerne to sider av samme sak. Boken vender seg til musikkfaglige, idéhistoriske og filosofiske miljøer, og forøvrig til alle for hvem musikkopplevelse og virkelighetsforståelse hører sammen.

Les mer


Ringer i vann - Ni studier i frihet

Forfatter: Arild Haaland

Hvordan skal vi velge vårt liv? Finnes det indre sammenheng mellom moralfilosofiens mange grunnsyn? Kan våre viktigste grunnverdier ordnes i en trinnvis utvikling, hvor delene utfyller hverandre mer enn de slår hverandre ihjel? Hva er det som får oss til å velge vidt forskjellige livsgrunnlag? Er det sant at økt innsikt forandrer oss? Hvor mye betyr heldige møter? Eller økende metthet på utslitte goder? Dette er en bok med et eget grunnsyn på våre handlingsvalg.

Les mer


Saken Grandier

Forfatter: Jan Bjøndal

"Saken Grandier" er et essay som tar for seg fortellingen om presten Urbain Grandier som en ettermiddag i august 1634 ble levende brent på et torg utenfor en kirke i det sørvestre Frankrike. Saken reiser mange spørsmål, og en del av svarene er å finne i 1600-tallets demonologisk funderte virkelighetsforståelse. Men saken har også religiøst-politiske aspekter, så vel som for eksempel juridisk-moralske, og den forklarer hvordan fordommer mentalt kan svinebinde et samfunn. Det som imidlertid har opptatt forfatteren i kanskje sterkest grad, er hvordan saken Grandier - etter hvert som den skrider fram - belyser lidelsens mysterium.

Les mer


Samuel Beckett - Det nye litterære uttrykk

Forfatter: Morten Claussen

Boken tar for seg Samuel Becketts sentrale romaner "Molloy", "Malone dør", "Den unevnelige" og "Hvordan det er" i et forsøk på å bestemme den narrative teksts modernitet, modernitetens fortelling. Denne fortelling har ikke et sentrum hvorfra den fortelles og kan derfor ikke kommenteres. Romanene må gis en kontekst og leses her i relasjon til andre fortellinger fra perioden - litterære, psykologiske, lingvistiske og filosofiske. Ved å lese tekstene på tvers stilles spørsmålene: Hvilke tekster har gjort Becketts litterære uttrykk mulig? Hvordan forholder dette uttrykket seg til det tekstrom det oppstår i og til sin genre? Svarene gis ikke i form av kausalforklaringer satt inn i tekstrommet utenfra. Romanene vises bare frem, kombineres ut fra genrens historie og begrepene språk, tid, fremmedgjøring, paradoks og humor. Boken omhandler ikke et tema, men prøver å etablere et tema i interessefeltet språk, bevissthet - språkutøver, tekst.

Les mer


Sigbjørn Obstfelder - Uro og skaperkraft

Forfatter: Martin Nag

I denne nye store Obstfelder-biografien starter Martin Nag praktisk talt "på nytt". Ved bruk av hittil ukjent materiale og tekster rekonstruerer Nag Obstfelders liv. Denne flittige bruken av ubrukte tekster og kilder gjør at forfatteren er i stand til å synliggjøre sider ved Obstfelder som hittil har vært mer eller mindre ukjente.

Les mer


Skapelse, fall og frelse

Forfatter: Svein-Roald Moen

En studie i Henrik Wergelands "Skabelsen, Mennesket og Messias".

Les mer


Society and Economy - Models of Social Man

Forfatter: Per Otnes

This book confronts a major institution of recent decades - neo-liberalism and its exaggerated pro-market views. It examines two of its Game Theory models: "The Prisoner's Dilemma" and "The Tragedy of the Commons". Both are shown to be basically unstable; they may change into several quite distinct games at any phase. Market economics has a base in Game Theory much in the same way as mathematics in formal logic. A comparative succes in mathematics, less so in economics, for a huge superstructure over an unstable base is not a comfortable position.

Les mer


Soga om Birkebeinar og baglar, del 1

Forfatter: Hallvard Magerøy

Her finner vi en utførlig samling av sagaene om birkebeinerne og baglerne med fyldige kommenatarer. Del 1 inneholder kommentarer, mens del 2 inneholder tekstene som blir kommentert.

Les mer


Soga om Birkebeinar og baglar, del 2

Forfatter: Hallvard Magerøy

Her finner vi en utførlig samling av sagaene om birkebeinerne og baglerne med fyldige kommenatarer. Del 1 inneholder kommentarer, mens del 2 inneholder tekstene som blir kommentert.

Les mer


Sovjetlitteraturen

Forfatter: Erik (Red.) Egeberg

Sovjetlitteraturen er et av vårt århundres markante fenomener - aktet og æret som et ideologisk fyrtårn av noen, utskjelt som politisk blekksmøreri uten kunstnerisk verdi av andre. Denne artikkelsamlingen tar for seg sentrale emner og begreper i den sovjetiske litteraturen samt forholdet mellom litteratur og samfunn gjennom sovjetunionens 70 år lange historie.

Les mer


Sovjetlitteraturen i Norge i mellomkrigsårene

Forfatter: Martin Nag

Martin Nag tar her for seg hvordan litteraturen fra Sovjetunionen fikk en enorm innflytelse i Norge. Spesielt i arbeiderklassemiljøer fulgte man spent med på alt som kom ut av Sovjetunionen - også innenfor det litterære felt.

Les mer


Steingjerde

Forfatter: Martin Nag
Redaktør: Rolf Fredheim

"Steingjerde" gir et tverrsnitt av Martin Nags bidrag til norsk litteratur i en tyve års periode. Rolf Fredheim har foretatt et utvalg av Nags tekster inntil 1985, mens forfatteren selv har valgt prøver på prosalyrikk fra slutten av 1980-årene.

Les mer


Streiftog i russisk kultur. Essays

Forfatter: Ivar Magnus Ravnum

Boken bygger på en rekke artikler og essays publisert i perioden 1967–1974. Den åpner en del innfallsporter til sovjetisk og russisk tenkesett, som på grunn av landets århundrelange kulturpolitiske isolasjon fremdeles står nokså fremmed for de fleste ves-europeere, og behandler personer fra forskjellige områder av sovjetisk/russisk samfunnsliv.

Les mer


Thalias første døtre - Skuespillerindene i 1500- og 1600-tallets europeiske teater

Forfatter: Live Hov

Gennem 2000 år blev alle roller i det europæiske litterært/æstetiske teater spillet af mænd. Med kvindernes erobring af deres egne roller i løbet af 1500- og 1600-tallet indledes derfor en ny og viktig fase i teatrets historie. Bogen forsøger at belyse de første skuespillerinders sceniske og sociale roller og peger på en sandsynlig forbindelse mellem disse to rollefunktioner. Allerede fra starten blev skuespillerinden fortrinsvis præsenteret på scenen som et erotisk tiltrækkende væsen, både i den dramatiske sammenhæng og som opptredende aktør. Denne stærke fokusering på de erotiske aspekter har formentlig farvet samfundets syn på skuespillerinderne også som privatmennesker og har været med til at befæste myten om deres promiskuitet. Set i et kvindeperspektiv skal skuespilderindernes gennembrud på de europæiske scener alligevel oppfattes som et positivt fænomen: med dette fik kvinder nye muligheder for en selvstændig karriere, for scenisk/kunstnerisk udfoldelse og for økonomisk uafhængighed.

Les mer


Tenkningen som deltagelse - Musikken som utfordring for tenkningens selvforståelse

Forfatter: peder Chr. Kjerschow

Hvordan forholder tenkningen seg i møte med musikken? Kan musikken berike vårt begrep om tenkningen, lære oss noe om skjulte "musikalske" sider ved tenkningen? Det heter seg gjerne at musikken er irrasjonell. Denne talemåte synes ikke å volde folk flest synderlige problemer, men den har virket provoserende på forfatteren av denne boken, for den strider mot den opplevelse av organisk orden og sammenheng som er uløselig knyttet til all meningsfull musikk. Sammenstillingen irrasjonell og meningsfull har vært en utfordring! Håpet er å komme på sporet av tenkningen idet den stilles på musikalsk prøve. Målet er ikke å komme frem til definisjoner av begreper som rasjonalitet, fornuft, forstand, men å kaste lys over tenkningen som alle begrepers opphav, tenkningen i alle dens faser - med særlig vekt på den lyttende og deltagende, som gjerne oversees.

Les mer


Tingenes taushet - Tingenes tale

Forfatter: Dag T. Andersson

Denne boken henter sitt materiale fra såvel filosofi som litteratur i et forsøk på å belyse vårt forhold til tingene som et poetisk forhold. Betegnelsen 'poetisk' brukes i en vid betydning av ordet. Bokens sentrale begrep er poiesis, det begrep Aristoteles brukte for å karakterisere det området av menneskelig virksomhet som hverken er rettet mot den teoretiske innsiktens – theorias – prinsipper eller mot det praktiske livets – praxis' – handlinger; men som er tingenes område, området for tilvirkning, for produktiv skapelse, – ikke bare av nyttige bruksting, men også av de ting vi betegner som kunstverk.

Les mer


Tradisjon og formidling

Forfatter: Øivind Andersen

I denne boken tar professor Øivind Andersen leseren med på et streiftog til noen kjerneområder innenfor antikkens greske og romerske kultur. Boken gir innblikk i litterære mesterverk som Iliaden, Odysseen og Aeneiden og presenterer oss for helteeksistensene Akhillevs, Odyssevs og Aeneas. Kulturhistoriske emner som forholdet mellom muntlighet og skriftlighet i samfunnsliv og litteratur, retorikkens grunnleggende betydning og kunnskapsformidlingens vilkår blir også tatt opp, og antikke idealer om det gode liv og den betimelige død.

Les mer


Ung må Nordahl Grieg ennå være

Forfatter: Martin Nag

I "Ung må Nordahl Grieg ennå være" gir Martin Nag en sammenfatning av sine tidligere forskningsresultater, foruten å plusse på med nye oppdagelser fra de senere år. For Nordahl Grieg var liv og virksomhet ett - som hos Henrik Wergeland, Henrik Ibsen, Vladimir Majakovskij og Aleksandra Kollontaj; åndspersonligheter som sto Grieg nær. Hans internasjonale "nærmiljø" var hans "privatsfære" - via en fredens "krig" i erobringen av fremtiden ... Vår fremtid.

Les mer


Ungarns historie og kultur

Forfatter: Vince Sulyok

Boka tar i hovedsak for seg Ungarn fra førhistorisk tid, frem til tyskernes okkupasjon i 1944. Med noter, samt et utvalg litteratur på vestlige språk.

Les mer


Forelesninger og studier

Forfatter: Paulus Svendsen

Disse syv idéhistoriske essays spenner vidt både i tid og emne, men man må uansett la seg rive med av forfatterens evne til å fremstille sitt stoff på en spennende måte. I flere av essayene tar han for seg idéhistoriske dualiteter, det vil si ideer som trekker i motsatte retninger, men som likevel utfyller hverdandre.

Les mer


"Hvad er sannhet?" - Studier i Cora Sandels novellistik

Forfatter: Anna Carin Billing

Denna studie behandler Cora Sandels novellistik ur flera synsvinklar. Hur mottogs novellerna av dagspressen? Bör de räknas till realismen eller modernismen?

Les mer


FRA AMERIKA TIL NORGE, NORSKE UTVANDRERBREV 1885-1894, BIND V

Forfatter: Riksarkivet ved Orm Øverland

I denne boken møter vi utvandrerne selv. Gjennom brevene hjem gir de uttrykk for sine følelser og opplevelser i sammenheng med emigrasjonen. Dermed kommer vi ganske nær utvandrernes motiver og reaksjoner slik de selv oppfattet dem. Leserne får også innblikk i den ofte strevsomme reisen og byggingen av norske samfunn i den amerikanske midtvesten.

Les mer


FRA AMERIKA TIL NORGE, NORSKE UTVANDRERBREV 1895-1904, BIND VI

Forfatter: Riksarkivet ved Orm Øverland

I denne boken møter vi utvandrerne selv. Gjennom brevene hjem gir de uttrykk for sine følelser og opplevelser i sammenheng med emigrasjonen. Dermed kommer vi ganske nær motiver og reaksjoner slik utvandrerne selv oppfattet dem.

Les mer


En lett og rolig død

Forfatter: Simone de Beauvoir
Oversetter: Bente Christensen

En lett og rolig død forteller om en mor og hennes to døtre i en krisesituasjon: morens dødsleie.

Les mer


Fra Amerika til Norge. Norske utvandrerbrev 1905-1914, bind VII

Forfatter: Orm Øverland

I denne boken møter vi utvandrerne selv. Gjennom brevene hjem gir de uttrykk for sine følelser og opplevelser i sammenheng med emigrasjonen. Dermed kommer vi ganske nær motiver og reaksjoner slikt utvandrerne selv oppfattet dem.

Les mer


Fra Rogalands middelalder: bygdekirker i stein

Forfatter: Kjetil H. Haaland

Da steinbyggerkunsten fremdeles var en nyhet i Norge, startet man i Rogaland arbeidet med å oppføre kirker i stein. Første kirke var domkirken i Stavanger. Deretter ble det i løpet av en periode på snaue 200 år bygget ytterligere 18 kirker i dette materialet. Ikke minst sier dette noe om store ressurser i fylket. For det å bygge en kirke i stein var en mye mer kostbar og krevende affære enn å bygge i det tradisjonelle trematerialet. I boka hevdes det at bygdekirkene synes å ha vært oppført på private initiativ, finansiert av representanter for samfunnets øvre sjikt.

Les mer


Culture as reflected in fiction: Native Americans and Samis

Forfatter: Åsebrit Sundquist

Culture as Reflected in Fiction  is a book based on a large collection of material consisting of works by and about Native Americans and the Sami people of Scandinavia. The book’s purpose is manifold, but first and foremost it focuses on how authors of fiction from two minority groups – the Sami people in Scandinavia and Native Americans in the USA – describe characters and their situations in their respective cultures.

Les mer


Vold som offentlig underholdning

Forfatter: Sissela Bok
Oversetter: Vera H. Føllesdal

Hvorfor har vold blitt til underholdning? Hvilke følger får denne underholdningen? Hvilke fellestrekk er det mellom gladiatorkampene i det gamle Roma og dagens medievold? Er det en sammenheng mellom medievold og voldelig adferd? Er det ønskelig å kontrollere medievolden, og i så fall på hvilke måter er dette mulig og hvilke dilemmaer møter en i forsøk på slik kontroll?

Filosofen Sissela Bok forsøker i Vold som offentlig underholdning å gi noen svar på disse spørsmålene. Hun undersøker de mulige negative effektene daglig eksponering for vold i film og på tv kan medføre, og da særlig på barn og unge, og ser videre på hvorvidt disse kan hemme utviklingen av grunnleggende moralske egenskaper. Bok gir også en grundig analyse av de spørsmål som reises rundt sensur og ytringsfrihet i diskusjoner om håndtering av medievold.

Les mer


Den revolusjonæres katekisme

Forfatter: Sergej Gennadijevitsj Netsjajev
Oversetter: Torgeir Bøhler

Den revolusjonæres katekisme  er den russiske nihilisten Sergej Gennadijevitsj Netsjajevs (1847-1882) strenge oppskrift på hvordan den revolusjonære skal og må leve. Den gir et forsvar for terrorisme og vold i det godes tjeneste. Hos Netsjajev helliger målet middelet til den ytterste konsekvens.

Les mer


Med kurs mot Island

Forfatter: Fredrik Raastad

Denne utgivelsen av Frederik Raastads (1929-2012) etterlatte manuskript Kurs for Island  har som mål, etter forfatterens eget ønske, å formidle et førstehånds inntrykk av det islandske språket på et elementært nivå. Med tittelen “Kurs for Island” ønsket forfatteren å rette blikket mot landet, og ikke minst, mot det islandske språket.

Les mer

Handlekurven din er tom