Gïeline åahpenidh 3. Lohketæjjan bïhkedimmie. Åarjelsaemien mubpiegïeline. (Lærerveiledning andrespråk) ( 2012 )

Forfatter: Liv Karin Joma & Åse Klemensson


Lohkehtæjjan bïhkedimmie mubpiegïeline, 3.daltesasse

Lærerveiledning andrespråk, nivå 3

Daennie bïhkedimmesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie maahta lohkemegærjam Gïeline åahpanidh 3, lohkemegærja mubpiegïeline jïh barkoegærjam Gïeline åahpenidh 3 barkoegærja mubpiegïeline nåhtadidh.

I denne lærerveiledningen finnes eksempler og råd om hvordan en kan bruke leseboka Gïeline åahpanidh 3, lohkemegærja mubpiegïeline og arbeidsboka Gïeline åahpenidh 3 barkoegærja mubpiegïeline.


Format: Heftet
ISBN: 9788256017218
Pris: Pris kr 120,00

Handlekurven din er tom