Gïeline åahpenidh 3. Lohkemegærja. Åarjelsaemien mubpiegïeline. (Lesebok andrespråk) ( 2012 )

Forfatter: Liv Karin Joma & Åse Klemensson
Illustratør: Trine Noodt


Lohkemegærja mubpiegïeline, 3. daltesasse

Lesebok for andrespråk, nivå 3

Daate lohkemegærja lea 3. daltesasse mubpiegïeline. Dah teksth leahovmessie sjangerinie jïh dovne åenehks jïh guhkie. Guvvieh gærjesneedtjieh vielie teksti bïjre soptsestidh. Dah edtjieh aaj viehkine årrodhjïh edtjieh teksten goerkesimmiem evtiedidh.

Barkoegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh CD aaj gååvnesieh.

Denne leseboka er for nivå 3 andrespråk. Tekstene er i ulike sjangereog det er både korte og lange tekster. Illustrasjonene i boka skal fortelle mer om tekstene. Samtidig skal de være til hjelp for å fremmeforståelsen av teksten.

I læreverket Gïeline åahpenidh 3 for andrespråk finnes også arbeids-bok, lærerveiledning og CD.


Format: Heftet
ISBN: 9788256017195
Pris: Pris kr 199,00

Handlekurven din er tom