Gïeline åahpenidh 3. Barkoegærja. Åarjelsaemien mubpiegïeline. (Arbeidsbok andrespråk) ( 2012 )

Forfatter: Liv Karin Joma & Åse Klemensson
Illustratør: Trine Noodt


Barkoegærja mubpiegïeline, 3. daltesasse

Arbeidsbok for andrespråk, nivå 3

Daate barkoegærja lea 3. daltesasse mubpiegïeline. Barkoegærjesne grammatihke-laavenjassh jïh jeatjah laavenjassh mahte gaajhkide tekstide lohkemegærjesne.

Lohkemegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd aaj gååvnesieh.

Denne arbeidsboka er for nivå 3 andrespråk. I arbeidsboka finnes det grammatikk-oppgaver og andre oppgaver til nesten alle tekstene i leseboka.

I læreverket Gïeline åahpenidh 3 for andrespråk finnes også lesebok, lærer-veiledning og CD.


Format: Heftet
ISBN: 9788256017201
Pris: Pris kr 120,00

Handlekurven din er tom