Gïeline Goetsebe 1. Åarjelsaemien. Lohkemegærja (Lesebok) ( 2010 )

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt


Lea dïhte voestes lohkemegærja åarjelsaemien learoevierhtijste. Lohkemegærja dovne learhkidie gieh åarjelsaemien voestesgïeline jïh learohkidie mubpiegïeline. Learoevierhtide göökte barkoegærjah, akte dejtie åarjelsaemien voestesgïeline, jïh akte dejtie mubpiegïeline. Lissine daase lohkehtæjjide aaj bïhkedasse fïerhten ulmiedåahkan. Gærjah leah 1. daltesen learohkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie.


ISBN: 978-82-560-1661-7
Pris: Pris kr 199,00

Handlekurven din er tom