Gïeline Goetsebe 1. Åarjelsaemien voestesgïeline. Barkogærja ( 2010 )

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt


Gïeline goetsebe lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtide lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohkehtæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h. Gærjah leah voestes daltesen learoehkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie.

Daate lea Gïeline goetsebe 1 barkoegærja åarjelsaemien voestesgïeline.


ISBN: 978-82-560-1662-4
Pris: Pris kr 150,00

Handlekurven din er tom