Gïeline Goetsebe 1. Åarjelsaemien mubpiegïeline. Lohkehtæjjan bïhkedimmie (Lærerveiledning) ( 2010 )

Forfatter: Helen Blind Brandsfjell & Mona Fjellheim
Illustratør: Trine Noodt


Gïeline goetsebe lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtide lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohkehtæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h. Gærjah leah voestes daltesen learoehkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie.

Daate lea Gïeline goetsebe 1 lohkehtæjjan bïhkedimmie åarjelsaemien mubpiegïeline.

Gïeline goestebe er et læreverk i sørsamisk språk. Det består av lesebok, to arbeidsbøker, lærerveiledninger og CDer.

Dette er Gïeline goetsebe 1 lærerveiledning for sørsamisk som andrespråk.

Last ned:
gieline-2.jpg 594,08 kB

ISBN: 978-82-560-1668-6
Pris: Pris kr 120,00

Handlekurven din er tom